ธงชัย สิทธิกรณ์

Prof. THONGCHAI Sitthikorn
Knowledge Streamer เพื่อการเรียนรู้แบบ รู้ไปก็เท่านั้น

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556

รางวัลเชิดชูเกียรติ

🏆 รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ (จัดทำคำสอนดีเด่น) ม.อ.อ. (มิถุนายน พ.ศ. 2531)

🏆 Best Seller หนังสือทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน พ.ศ. 2541)

🏆 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.อ. (กรกฎาคม พ.ศ. 2541)

🏆 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) (5 ธันวาคม พศ. 2540)

🏆 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) (5 ธันวาคม พศ. 2545)

การศึกษา

🎓 ประถมศึกษา 1-7 โรงเรียนนรบุตรศึกษา อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร

🎓 มัธยมศึกษา 1-3 โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร

🎓 ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิทยา (ดินแดง กทม.)

🎓 ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

🎓 B.Edu. วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสารและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

🎓 Cert. ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

🎓 M.B.A. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานในอดีต

🧑🏻‍ ครูปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2528 (ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2535)

🧑🏻‍ อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

🧑🏻‍ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.อ.อ. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน)

🧑🏻‍ รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.อ. (2544-2547)

🧑🏻‍ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ม.อ.อ. (2548-2553)

🧑🏻‍ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ม.อ.อ. (2554-2556)

🧑🏻‍ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.อ.

🧑🏻‍ รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. (2557-2564)

👴🏼 ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด (2565-2566)

งานวิชาการ

👨‍🎓 ผู้บรรยายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์

👨‍🎓 วิทยากรบรรยายด้านการจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

👨‍🎓 เรียบเรียงตำรา-หนังสือ ด้านคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ 

👨‍🎓 สร้างผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปัจจุบัน

👴🏼 เกษียณอายุการทำงาน (พ.ศ. 2564)

👴🏼 อาจารย์ประจำ (สัญญาจ้าง) และผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

👴🏼 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลือกรายการจาก icon ด้านล่าง หรือเมนูด้านบน

การเรียกใช้เมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ