ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Prof. Thongchai Sitthikorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์

[ เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2556 ]

รางวัลเชิดชูเกียรติ

🏆 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

🏆 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

🏆 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์) คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.อ. (กรกฎาคม 2541)

🏆 รางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ (จัดทำคำสอนดีเด่น) ม.อ.อ. (มิถุนายน 2531)

🏆 Best Seller หนังสือทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2541)

การศึกษา

🎓 M.B.A. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

🎓 Cert. ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

🎓 B.Edu. วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสารและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

🎓 ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

🎓 ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิทยา (ดินแดง กทม.)

🎓 มัธยมศึกษา 1-3 โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร

🎓 ประถมศึกษา 1-7 โรงเรียนนรบุตรศึกษา อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร

การงานในอดีต

🧑🏻‍ รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

🧑🏻‍ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.อ.

🧑🏻‍ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ม.อ.อ.

🧑🏻‍ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ม.อ.อ.

🧑🏻‍ รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.อ.

🧑🏻‍ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.อ.อ.

🧑🏻‍ อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535)

งานวิชาการ

👨‍🎓 บรรยายนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

👨‍🎓 วิทยากรด้านการจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา

👨‍🎓 เรียบเรียงตำรา-หนังสือคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ 

👨‍🎓 ผลิตงานวิจัยสายวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ปัจจุบัน

👴🏼 เกษียณอายุการทำงาน (2564)

👴🏼 อาจารย์ประจำ (สัญญาจ้าง) และผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

👴🏼 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

👴🏼 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำกัด

การใช้งานเมนู (Menu Bar) สำหรับผู้ใช้เว็ปไซต์นี้บนโทรศัพท์มือถือ (ในแนวตั้ง)