วันพืชมงคล

วันประกอบพระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีโบราณ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

พระมหากษัตริย์จะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน และมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ ซึ่งใช้วิธีนี้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1 ผู้ทำการแรกนาคือ จ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืนชิงช้า

รัชกาลที่ 3 ให้ถือว่าผู้ยืนชิงช้าคือผู้แรกนา 

รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้น ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้นนับแต่บัดนั้นมาจนปัจจุบัน โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เรียกชื่อรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

จุดมุ่งหมาย และความสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า

"การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยม มีมาแต่โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสี เลี้ยงตัวไหม 

ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ ก็มีอยู่เสมอเป็นนิตย์ ไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์ แห่งพระนครทั้งปวง

แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่าง เหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตราย คือ น้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไป ด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆ จะบังเกิดเป็นเหตุอันตราย ไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลัง

จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุน และที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้า จะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษ นับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด"

[ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1126109]

พืชมงค-มงคลจากพืช

รำคาญอากาศร้อน         ปลูกไม้ ให้ร่ม

รำคาญฝนไม่กราย         ให้ปลูก

ชอบนกปลูกพรรณไม้     นานา เชิญชวน

ชอบธรรมชาติต้องลุก     ขึ้นปลูก ต้นไม้ 

เบื่อใดคลายลงได้           เมื่อปลูก

ยืนเดินเพลินนั่งลุก          ได้ผล

พากาย-ใจเป็นสุข            มงคล จากพืช

รฤกไว้ไม้ทุกต้น               พาให้ ร่มเย็น

❣️ต้นไม้ที่โตเร็วที่สุด คือต้นที่ปลูกวันนี้

❣️มาปลูกต้นไม้ ให้มงคลแก่ชีวิตกันเถิด

สภาพแวดล้อม