DM การบริหารความหลากหลาย

หมวดวิชา: เฉพาะด้าน  |  กลุ่มวิชา: เอกบังคับ
วิชาบังคับก่อน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ภาคการศึกษา: - | ปีการศึกษา: - | กลุ่มเรียน: -

วิชาบังคับก่อน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

📕 526203 การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management)

🚨 ตัดเกรดอย่างไร มีอะไรต้องรู้ก่อนเรียนบ้าง

🎬 สังเขปรายวิชา  (Course Description)

การบูรณาการความแตกต่างและความหลากหลาย อันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่

📅 วัน-เวลาเรียน | วันสอบ

ตรวจสอบยืนยัน วัน-เวลา-ห้องสอบ ที่แอปพลิเคชัน SAU Life ของนักศึกษา

🏫 ห้องเรียน | กลุ่มไลน์

หนังสือ และสื่ออ่านประกอบ

2019 Human Generation
ศัพท์เรียกเพศของไทย
12 ความหลากหลายทางเพศ
อายุและวัยของมนุษย์