ชีวิตและงาน

มงคลชีวิต พระมหากรุณาธิคุณ และกรุณาธิคุณ

 3 คำมงคล จากลายมือแม่

เหรียญหลวงปู่แหวน มงคลจากแม่

🏆 รับพระราชทานปริญญาบัตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสารและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พุทธศักราช 2532

ขอบใจที่นึกถึงกัน

หากท่านได้นึกถึงการต่อสู้กับอุปสรรคทางกายภาพของคนคนหนึ่งด้วยความชื่นชม ท่านจะตระหนักได้ว่า อุปสรรคที่แท้ของมนุษย์นั้น ไม่ใช่ปัญหาทางกาย แต่เป็นเพราะจิตใจที่ "ขลาดเขลา" ต่อความเข้มแข็งของตนเอง [ธงชัย สิทธิกรณ์]

รับเกียรติคุณบัตร ทำงานครบ 30 ปี
เพื่อน ปวส. วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ทีมงาน สำนักนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รางวัล และผลงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
หนังสือ Best Seller ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รางวัลเชิดชูเกียรติจัดทำคำสอนดีเด่น
รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
รายงาน Best Seller ของศูนย์หนังสือต่าง ๆ จากหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน

ตำรา และหนังสือ

📚 เกล็ดความรู้ ตำรา กับ หนังสือ ต่างกันอย่างไร❓

  • หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการ หรือลงานเรื่องราวทั่วไป จากสติปัญญาผู้เรียบเรียง เพื่อสนับสนุนทางวิชาการแก่สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร ทั้งนี้ จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่เนื้อหาสาระควรมีความทันสมัย [ก่องกาญจน์ ดุลยไชย] [ธงชัย สิทธิกรณ์]
สรุป 📘 ตำรา เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชาตามหลักสูตร 📚 หนังสือ ไม่จำเป็นต้องข้องสัมพันธ์กับรายวิชาตามหลักสูตร 📘 ตำรา เรียบเรียงโดยนักวิชาการ ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน 📚 หนังสือ เรียบเรียงโดยนักวิชาการ หรือผู้มีความรู้และทักษะในศาสตร์นั้น ๆ ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน อ่านประกอบนอกเวลา/เพิ่มเติม หรืออ่านเพื่อความบันเทิง [ธงชัย สิทธิกรณ์]

บริการวิชาการ

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดหนองพะอง สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองพะอง สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

📚 การจัดการความรู้ สถาบันการบินพลเรือน

📚 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการความรู้

📚 พัฒนาการศึกษาเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

📚 คู่มือการจัดการความรู้

📚 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สถาบันการบินพลเรือน

📚 นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

📚 การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วัดใหม่หนองพะอง 

📚 บัณฑิตกับการสมัครงาน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

📚 อื่น ๆ ...

เก็บตกกำลังใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล 2566
จารุนันท์ แก้วไทรนันท์ 2555