OB พฤติกรรมองค์การ

หมวดวิชา: เฉพาะด้าน  |  กลุ่มวิชา: เอกบังคับ
วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

ภาคการศึกษา: - | ปีการศึกษา: - | กลุ่มเรียน: -

วิชาบังคับก่อน: การบริหารทรัพยากรมนุษย์

📕 526102 พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)

🎬 สังเขปรายวิชา  (Course Description)

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การ โดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

📅 วัน-เวลาเรียน | วันสอบ

ตรวจสอบยืนยัน วัน-เวลา-ห้องสอบ ที่แอปพลิเคชัน SAU Life ของนักศึกษา

🏫 ห้องเรียน | กลุ่มไลน์

📝 งานมอบหมาย

หนังสือ และสื่ออ่านประกอบ

ทีมเวิร์ค
เท่าเทียม-เป็นธรรม