PC การวางแผนและการควบคุม

หมวดวิชา: เฉพาะด้าน  |  กลุ่มวิชา: เอกบังคับ
วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

ภาคการศึกษา: 2 | ปีการศึกษา: 2566 | กลุ่มเรียน: C21 (Block 2)

วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

📕 726103 การวางแผนและควบคุมองค์การ (Management Planning and Control)

📕 626103 การวางแผนและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Planning and Control)

📕 526103 การวางแผนและการควบคุม (Planning and Control)

🎬 สังเขปรายวิชา  (Course Description)

ศึกษาถึงแนวคิด ความสำคัญ และกระบวนการของการวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายองค์การและกระบวนการตัดสินใจในองค์การ ศึกษาความสำคัญของการควบคุม วิธีการและการออกแบบระบบควบคุม ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคด้านการควบคุมงานประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผล และการควบคุมทางการบริหารองค์การ

📅 วัน-เวลาเรียน | วันสอบ

😀 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 (8:30 น. - 10:30 น.)

🤓 สนทนาหลังสอบ (13:40 - 17:00 น.)

🤓 สนทนาก่อนสอบ (08:00 - 09:40 น.)

😀 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 (12:00 น. - 15:00 น.)

ตรวจสอบยืนยันวัน-เวลาสอบ ที่แอปพลิเคชัน SAU Life ของนักศึกษา

🏫 ห้อง-กลุ่มเรียน | กลุ่มไลน์

📝 งานมอบหมาย

หนังสือ และสื่ออ่านประกอบ

คลิปศึกษานอกเวลา "การเขียนแผนธุรกิจ"