เกษียณสาร

👴 ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ม.อ.อ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2528 ในตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน และระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนระบบงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

👴 ได้ปฏิบัติงานการสอน ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ได้เจริญก้าวหน้าในงานการสอน และงานบริหารมาโดยลำดับ กระทั่งเกษียณอายุงาน เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้กับ คุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ทั้งสิ้น 36 ปี 2 เดือน 7 วัน (8 มิถุนายน 2504 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

👴 ขอขอบคุณ อธิการบดี ทั้ง 6 ท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้แผ่ร่มเงาและโอกาส ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้

ฉันมาไกล
เอกสารงานวันเกษียณ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ. PDF เกษียณสาร
ไทม์ไลน์ 6 แผ่นดิน
ไทม์ไลน์ 6 แผ่นดิน
ไทม์ไลน์ 6 แผ่นดิน
บุคคลพึงระวังความคิด
พลังความรักและมิตรภาพคลิปประกอบในงานวันเกษียณ  
คุณครูผู้พลาดผิดคลิปประกอบในงานวันเกษียณ  
คำของคุณ ภาษาที่งดงามคลิปประกอบในงานวันเกษียณ