QA ประกันคุณภาพ

QA : Quality Assurance

ระบบคุณภาพไคเซ็น

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรืออย่างสม่ำเสมอ ไคเซ็น คือสภาพสิ่งที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดการสูญเปล่า ที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นใหม่ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ทั่วไป

ความสูญเปล่า 3 ประการ ในกระบวนการผลิต

ปัญหาการทำงาน ที่ไม่ประสบความสำเร็จ หากกำจัด 3 สิ่งนี้ได้ จะสามารถลดเวลาที่ไม่ทำให้เกิดผลงานได้ และสามารถเพิ่มเวลาที่จะทำให้เกิดผลงานได้เพิ่มมากขึ้น

KPI และ OKR

ประกันคุณภาพอุดมศึกษา

academic QA mind map
กรอบการดำเนินงานหลัก (กรณีตัวอย่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์