MIS ระบบสารสนเทศ

หมวดวิชา: เฉพาะด้าน  |  กลุ่มวิชา: เอกบังคับ
วิชาบังคับก่อน: -

ภาคการศึกษา: - | ปีการศึกษา: - | กลุ่มเรียน: -

วิชาบังคับก่อน: -

📕 526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

📕 626102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

🎬 สังเขปรายวิชา  (Course Description)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

📅 วัน-เวลาเรียน | วันสอบ

ตรวจสอบยืนยัน วัน-เวลา-ห้องสอบ ที่แอปพลิเคชัน SAU Life ของนักศึกษา

🏫 ห้องเรียน | กลุ่มไลน์

📝 งานมอบหมาย

หนังสือ และสื่ออ่านประกอบ

4 ลักษณะเด่น คอมพิวเตอร์ [ธงชัย สิทธิกรณ์]
มือถือคือร่างกาย
App คือความรู้ 
ระบบปฏิบัติการ คือความคิด
คิดไม่เป็น เก่งเพียงใดก็ใช้ไม่ได้