รู้ก่อนเรียน

รู้: รูปแบบการเรียนการสอน และรู้จักผู้บรรยาย

🚨 ภายใต้สถานการณ์โควิด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ (Hybridge Learning) ได้แก่ ...

🚨 กำหนดวันเรียนแบบใน-นอกที่ตั้ง ตามปฏิทินห้องเรียน ที่ ม.อ.อ. กำหนด

รู้: การประเมินผลการเรียนรู้ และตัดเกรด

รู้: ประเด็นพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารธุรกิจ ประเด็นสำคัญทางการบริหารจัดการ

รู้: บุคลิกภาพตนเอง

การรู้จักนิสัย/อุปนิสัยของนักศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และกับผู้บรรยาย รวมถึงประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกห้องเรียน

รู้: ช่องทางสอบถามปัญหาการเรียนออนไลน์

สแกน/แตะค้างเปิดแทปใหม่ เพื่อสอบถาม ปัญหาออนไลน์

🚨 นักศึกษา สามารถติดต่อ-สอบถาม ปัญหาการเรียนออนไลน์ 3 ช่องทางได้แก่ ...