บทความทั่วไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา

การฟังธรรม-รับพร

การฟังธรรมตามกาล เป็นหนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประการ (ข้อที่ 26) อันจะส่งผลให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ (อานิสงส์) คือ 🌀 ได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ 🌀 ได้ทบทวนความรู้เดิม 🌀 ได้คลายข้อสงสัย 🌀 ได้ปรับความเห็นให้ตรงตามจริง และ 🌀 ได้ฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้น 

การฟังธรรมให้ได้บุญ ไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ในวัด หรือในที่ที่พระกำลังแสดงธรรม เท่านั้น หากแต่ผู้ฟังต้องมีความตั้งใจ มีจิตใจที่เป็นกุศล ทำความเข้าใจธรรมะนั้น (ความเป็นจริงของชีวิต) และนำธรรมะนั้นไปปฏิบัติ จนสลัดความทุกข์ใจให้หมดไปได้ สำคัญคือ ธรรมที่ฟังต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า จึงถือว่าได้บุญ

พระพุทธเจ้าออกกฎ (พระวินัย) ว่าอย่าแสดงธรรมให้กับคนที่ไม่พร้อมจะรับฟัง มิเช่นนั้นพระจะผิดวินัย (อาบัติ) ดังนี้

<< กำลังปรับปรุง >>

ใส่บาตรด้วยเงิน

พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุว่า เงินเป็นอสรพิษนักบวช

เป็นการทำลายศาสนา เป็นบาปอย่างยิ่ง ผิดศีล ผิดวินัย ทำให้พระเณรเศร้าหมองด้วยอาบัติ ผิดธรรมวินัย ปลงอาบัติไม่ตก ถ้าเก็บไว้ใช้ส่วนตัวโดยไม่สละออกก่อน

เมื่อพระสะสมเงินมาก ๆ ก็จะทำให้มีภัยจากโจร ผู้ร้าย ถูกจี้ปล้นทำร้ายร่างกายและชีวิต เพื่อชิงทรัพย์ ทั้งจะแพ้ภัยจากผู้หญิง ต้องลาสิกขา หรือต้องอาบัติขาดจากวามเป็นพระไปก็มี

หากจะทำบุญด้วยเงิน ต้องทำกับส่วนกลางของวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงวัด เรื่องน้ำ เรื่องไฟ และ อื่น ๆ

จุลศีล พระไตรปิฎก เล่ม 9 ภาค 1
วินัย พระไตรปิฎก เล่ม 9 ข้อ 105

คนตกปลาขึ้นสวรรค์ คนฟังธรรมตกนรก

คนฟังธรรมอยู่ในศาลา มองเห็นคนตกปลาในบึงข้างๆ ก็คิดด่าในใจว่า "คนอะไรช่างไม่ละอายต่อบาป" คนฟังธรรมนั่งเพ่งโทษคนตกปลาอยู่อย่างนั้น

คนตกปลาแลเห็นคนฟังธรรมในศาลา ก็คิดอนุโมทนาในบุญ อธิษฐานจิตว่า "หากชาติหน้ามีจริงฉันใด ขอให้ไม่ลำบากยากจน ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพ จะได้มีโอกาสนั่งฟังธรรม"

เมื่อถึงคราที่ทั้งสองคนตายตกตามกันไป คนตกปลาจึงขึ้นสวรรค์ ส่วนคนฟังธรรมนั้นตกนรก ด้วยประการฉะนี้แล 

บัว 4 เหล่า

พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสัตว์โลก เปรียบเหมือนบัว 4 เหล่า

🌀 ดอกบัว (อุคฆฏิตัญญู) พวกที่อยู่พันน้ำ มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมหรือได้รับการอบรมฝึกฝน ก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะบานทันทีเมื่อต้องแสงอาทิตย์ 

🌀 ไหลบัว หรือหลดบัว (วิปัจจิตัญญู) พวกที่อยู่ปริ่มน้ำ กำลังงอกเติบโตเป็นต้นใหญ่ มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมหรือได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมแล้ว จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะบานในวันถัดไป

🌀 บัวใต้น้ำ (เนยยะ) พวกที่อยู่ใต้น้ำ มีสติปัญญาน้อย เมื่อได้ฟังธรรมหรือได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมและมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นด้วยศรัทธา ก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง

🌀 บัวในโคลน (ปทปรมะ) พวกที่จมอยู่กับโคลนตม ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรม หรือได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ความเพียร ยังแต่จะตกเป็นอาหารเต่าปลา ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน