บริหารและจัดการ

สมดุลย์ นัยการบริหาร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพ
ระบบ และกลไก
ปัจจัยการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาตนเอง
ประสิทธิผลการทำงาน 3 มิติ
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ (Output Outcome Impact) [ขอบคุณภาพจากเว็ปไซต์ มทร.กรุงเทพ]

ความหมาย Output, Outcome และ Impact

Input Process Output เป็น กระบวนการพื้นฐานของการจัดการทุกประเภท

ผลที่เกิดจากกระบวนการนั้น ย่อมนำไปสู่ผลกระทบทั้งสิ้น ทั้งผลกระทบในมุมใกล้สู่บุคคล-หน่วยงาน เรียกว่า Outcome และผลกระทบในมุมไกลสู่องค์การ-สังคม เรียกว่า Impact [ธงชัย สิทธิกรณ์]

ความหมาย  Hard กับ Soft 

พระบรมราโชวาทในหลวง ร.9 เกี่ยวกับการทำงาน

ระดับการบริหาร
เชิดชูจิตวิญญาณครู
ทางสายกลาง