แบบประเมินบุคลิกภาพ

แบบประเมินบุคลิกภาพ 8 ด้าน

แบบประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยาชุดนี้ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นักศึกษาและผู้สนใจ ควรใช้แบบประเมินนี้ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสะท้อนบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนมากที่สุด