ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom

Bloom’s Taxonomy of Learning

Benjamin Samuel Bloom21 กพ. 2456-13 กย. 2542

พฤติกรรมการเรียนรู้ และจิตวิทยาพื้นฐาน
หัวใจการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

กล่าวถึงการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) หรือ การจำแนกระดับขั้นความสามารถของบลูม (Bloom’s Taxonomy) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ที่มีระดับความสามารถจากต่ำสุด ไปถึงสูงสุด ดังนี้

บทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

ด้านสมองและสติปัญญา การคิด การรับรู้ จำแนกเป็น ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์

เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสมอง สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญาที่ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสมองและสติปัญญา (Cognitive Domain) แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่

2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

ด้านอารมณ์ จำแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะหลายส่วนพร้อมกัน ทักษะการสื่อสารด้วยท่าทาง และทักษะพฤติกรรมทางการพูด

เป็นพฤติกรรมที่มิได้เกิดขึ้นทันทีทันใด คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทำให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ พฤติกรรมด้านอารมณ์ (Affective Domain) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

ด้านการเคลื่อนไหวทางกายที่กำหนดโดยจิตใจ จำแนกเป็น การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม

เป็นพฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว โดยมีระยะเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับทักษะ

พฤติกรรมด้านทักษะความสามารถ (Psychomotor Domain) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
https://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=11322