ความรู้นอกห้องเรียน

หนังสือ นัยแห่งความลับแห่งยุคสมัยของมวลมนุษย์

หนังสือ คือสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ อาจไม่ส่งเสียง แต่พูดตรงตรงกับเราผ่านจินตนาการเราอาจเอาไปเผาไฟได้ แต่มันทรงพลังยิ่งกว่าไฟ ความรู้ในอดีตทุกอย่างรวบรวมไว้ในนั้นหนังสือจึงเป็นความลับของยุคสมัยแห่งการมองเห็นของมวลมนุษย์ชาติ

บทความความรู้นอกห้องเรียน และกรณีศึกษา

  • บทความถาวร

Human Generations ความแตกต่างบุคคล-เพศ และการฝึกตน เพื่อเข้าใจคนยุคต่าง ๆ

30. จุดยืนแข่งขันแบบใด จึงโตในธุรกิจ กลยุทธ์แข่งขันของ (Porter’s Competitive Generic Strategies)

29 ชีวิตเกิดมาทำไม และเป็นไปตามความต้องการ ตามทฤษฎี Maslow ไหม ?

20. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กับ การจัดการภายในองค์การ

18. คนสูงอายุรุ่นใหม่

คู่มือ แนวทางการเรียนรู้ และจัดการตนเอง ในยุคสังคมผู้สูงอายุ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ