ปลั๊กพ่วงมาตรฐาน มอก.

ปลั๊กพ่วงปัจจุบันในบ้านเรา อยู่ภายใต้ มอก.2432-2555 (มอก.ปลั๊กพ่วงฉบับล่าสุด ณ 2565) ซึ่งได้ประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

สังเกตแรงดันไฟฟ้า (V) และการรองรับกระแสไฟฟ้า (A)