ยกเลิกกรอบ มคอ. 3-7 

ระทรวงอุดมศึกษาฯ ยกเลิกกรอบ มคอ. 3-7 ไฟเขียว มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรอิสระ