ยกเลิกกรอบ มคอ. 3-7

ระทรวงอุดมศึกษาฯ ยกเลิกกรอบ มคอ. 3-7 ไฟเขียว มหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรอิสระ

  • กระทรวงอุดมฯ ยกเลิกกรอบ มคอ.3-7 ไฟเขียว ม.ออกแบบหลักสูตรอิสระ ประเด็นพิจารณาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร

  • มคอ. คืออะไร

  • Post audit หมายถึง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการจัดการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามพันธกิจอุดมศึกษา อันเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย/นวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ความเป็นไทย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการในองค์การ เพื่อพิจารณาว่า ส่วนงานผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจเหล่านั้นอย่างถูกต้อง และผลของโครงการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพียงใด [ธงชัย สิทธิกรณ์]