แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ 2559-2563

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

งานแผนและงบประมาณประจำปี

  • คธ-01 ตารางกำหนดงบประมาณประจำปี .doc | .pdf

  • คธ-02 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับคณะ .doc | .pdf

  • คธ-03 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับหลักสูตร .doc | .pdf

  • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

  • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

  • แบบฟอร์ม ผ.1 (สรุปแผนงานประจำ)

  • แบบฟอร์ม ผ.2 (สรุปแผนงานใหม่)

  • แบบฟอร์ม ผ.4 (สรุปงบประมาณตามหมวดรายจ่าย)

  • แบบฟอร์ม ผ.5 (รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม)