งานประกันคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

รายการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชนก บุญญานันทกุล

โครงการอบรม AUN-QA ระดับหลักสูตร

สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom (Meeting ID: 889 0681 5011 | Passcode: 776388)

เอกสารบรรยาย และอ้างอิง

การดำเนินงานแผนกลยุทธ์ของคณะ

แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เรียนดีมีความสุข"

แบบฟอร์ม เพื่องานแผนและงบประมาณประจำปี

นวคิด แผนบริหารความต่อเนื่อง

การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ

ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของคณะ

ระบบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มเพื่องานแผน และประกันคุณภาพของคณะ

งานแผนและงบประมาณประจำปี

งานพัฒนาบุคลากร

งานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

งานประกันคุณภาพ

งานการเรียนการสอน

ผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563

QA พาเพลีย

คร่ำเคร่งตั้งแต่เช้า     ยันค่ำ

PD ชวนดื่มด่ำ             พาเหงา

ใครใครต่างเร่งทำ    บรรเจิด  หน่วยตน

CA ยังรุกเร้า                งานนี้  มีเพลีย