งานประกันคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

รายการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การดำเนินงานแผนกลยุทธ์ของคณะ (คลิก)

แบบฟอร์ม เพื่องานแผนและงบประมาณประจำปี

 • คธ-01 ตารางกำหนดงบประมาณประจำปี .doc | .pdf

 • คธ-02 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับคณะ .doc | .pdf

 • คธ-03 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับหลักสูตร .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์ม ผ.1 (สรุปแผนงานประจำ)

 • แบบฟอร์ม ผ.2 (สรุปแผนงานใหม่)

 • แบบฟอร์ม ผ.4 (สรุปงบประมาณตามหมวดรายจ่าย)

 • แบบฟอร์ม ผ.5 (รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม)

นวคิด แผนบริหารความต่อเนื่อง

 • มอก 22301 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | *.pdf |

 • แผนบริหารความต่อเนื่องของคณะ | *.pdf | *.docx |

แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ ภายใต้วิสัยทัศน์ "เรียนดีมีความสุข"

การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ (คลิก)

ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการบริหารความเสี่ยงของคณะ (คลิก)

ระบบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

 • แผนบริหารความเสี่ยงคณะบริหาร RMc1-63 | *.docx |

 • ผลการติดตามความเสี่ยง RMc2-63 | *.docx |

 • ผลการติดตามความเสี่ยง RMc2-62_2563 | *.pdf |

แบบฟอร์มเพื่องานแผน และประกันคุณภาพของคณะ (คลิก)

งานแผนและงบประมาณประจำปี

 • คธ-01 ตารางกำหนดงบประมาณประจำปี .doc | .pdf

 • คธ-02 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับคณะ .doc | .pdf

 • คธ-03 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับหลักสูตร .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์ม ผ.1 (สรุปแผนงานประจำ)

 • แบบฟอร์ม ผ.2 (สรุปแผนงานใหม่)

 • แบบฟอร์ม ผ.4 (สรุปงบประมาณตามหมวดรายจ่าย)

 • แบบฟอร์ม ผ.5 (รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม)

 • ตัวอย่าง ตารางแสดงความสอดคล้องวิสัยทัศน์คณะ กับสถาบัน และ ...
  ตอบโจทย์ตัวบ่งชี้ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5.1 ข้อ 1 | *.pdf | *.docx |

งานพัฒนาบุคลากร

งานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

 • คธ-06 อัตลักษณ์นักศึกษาแต่ละชั้นปี | .doc | .pdf |
  ตัวอย่าง คธ-06 สาขาวิชาการจัดการ

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 1 หัวข้อ และรายละเอียดการทวนสอบฯ | .doc | .pdf |

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมการทวนสอบ ประจำปีการศึกษา | .doc | .pdf |

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 3 สรุปภาพรวมการทวนสอบ ตลอดหลักสูตร | .doc | .pdf |

 • คธ-08 แบบกำหนดอาจารย์ผู้สอนสอนรายวิชา | .doc | .pdf |

งานประกันคุณภาพ

งานการเรียนการสอน

 • แบบฟอร์มหัวข้อสอบ คณะบริหารธุรกิจ (เริ่มใช้สอบกลางภาค 1/2560) .doc | .pdf

 • คธ-11 แบบประเมินการสอบสอน (อาจารย์ใหม่) | .doc | .pdf |

 • คธ-12 แบบสรุปการส่งข้อสอบและผลการสอบ | .doc | .pdf |

ผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563

 • คลิปนำเสนอรายงานประเมินตนเองคณะ 2563 | *.mp4 |

 • สไลด์นำเสนอรายงานการประเมินตนเองคณะ 2563|*.pdf|*.pptx|

QA พาเพลีย

คร่ำเคร่งตั้งแต่เช้า ยันค่ำ

PD ชวนดื่มด่ำ พาเหงา

ใครใครต่างเร่งทำ บรรเจิด หน่วยตน

CA ยังรุกเร้า งานนี้ มีเพลีย