การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ)

ข่าวความเคลื่อนไหว สมศ. (คลิ๊ก)

บทความที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)

บทความพิเศษ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อดีตผู้อำนวยการ สมศ.


 1. มหาวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพ

 2. เอกลักษณ์สถานศึกษา

 3. อุปนิสัยการศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 4. 1 ช่วย 9 ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา

 5. การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียน

 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 7. การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่

 8. กุญแจ 3 ดอก ไขสู่การพัฒนาคุณภาพ

 9. เก่ง ดี งาม

 10. คุณภาพศิษย์ เป้าหมายการประเมิน

 11. ตัวบ่งชี้ 3 มิติ

 12. ทูตคุณภาพ กัลยาณมิตรแท้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษา

 13. นักเรียน ครู อาจารย์ กับบทบาทประกันคุณภาพ

 14. บทบาท สมศ.กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

 15. ลดภาระ สร้างกัลยาณมิตร

 16. วัฒนธรรมคุณภาพ

 17. ศิลปะและวัฒนธรรม กับการพัฒนาสังคม

 18. ศิลปและวัฒนธรรมทูตคุณภาพ ผู้ประเมินคุณภาพรอบสาม

 19. อัตลักษณ์ผู้เรียน

โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่