การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ)

ข่าวความเคลื่อนไหว สมศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความพิเศษ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์   อดีตผู้อำนวยการ สมศ. 


โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่