การอุดมศึกษารับรอง สมศ

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) มีมติให้ สมศ. (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) ระดับอุดมศึกษา 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ครั้งที่ 1) ที่ผ่านการรับรองจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ 2561