ประกันคุณภาพ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ 5.2.1
การบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

( *.doc | *.pdf )

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน

  • สบพ-01 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการทั่วไป ( *.doc | *.pdf )

  • สบพ-02 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ บริการนักศึกษา ( *.doc | *.pdf )

"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"

ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564

"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"

พุธที่ 9 ก.ย. 2563

  • Keynote

  • > MnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. พ.ศ. 2564

  • > แนวทางพิจารณาประสิทธิผล ด้านการเรียนการสอน

"การจัดการความรู้"

28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน