ประกันคุณภาพ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ)

รายการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันการบินพลเรือน

แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนตัวบ่งชี้ 5.2.1
การบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี | *.doc | *.pdf |

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน

"การทวนสอบผลสัมฤทธิ์"

ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564

 Keynote บรรยาย

"การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน"

พุธที่ 9 ก.ย. 2563

 Keynote บรรยาย

> MnidMap ตัวบ่งชี้ สบพ. และ

> แนวทางพิจารณาประสิทธิผล ด้านการเรียนการสอน

"การจัดการความรู้ (KM)"

28-29 มี.ค. 2561 สถาบันการบินพลเรือน 

keynote บรรยาย

คู่มือการจัดกการความรู้