งานประกันคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ ม.อ.อ.

รายการนี้ กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้สนใจสามารถทำซ้ำ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

ผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563

 • คลิปนำเสนอรายงานประเมินตนเองคณะ 2563 | *.mp4 |

 • สไลด์นำเสนอรายงานการประเมินตนเองคณะ 2563| *.pdf | *.pptx |

นโบยบายคุณภาพ
คณะบริหารรธุรกิจ ม.อ.อ.

คู่มือการดำเนินงาน QA

แนวทางการตรวจประเมิน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิชาการ 2559-2561

คู่มือการทวนสอบ

ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ

ระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพแบบฟอร์มเพื่องานประกันคุณภาพของคณะ

งานแผนและงบประมาณประจำปี

 • คธ-01 ตารางกำหนดงบประมาณประจำปี .doc | .pdf

 • คธ-02 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับคณะ .doc | .pdf

 • คธ-03 รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผน ระดับหลักสูตร .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์มกำหนดงบประมาณประจำปี ตามการดำเนินงาน QA ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 .doc | .pdf

 • แบบฟอร์ม ผ.1 (สรุปแผนงานประจำ)

 • แบบฟอร์ม ผ.2 (สรุปแผนงานใหม่)

 • แบบฟอร์ม ผ.4 (สรุปงบประมาณตามหมวดรายจ่าย)

 • แบบฟอร์ม ผ.5 (รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม)

 • ตัวอย่าง ตารางแสดงความสอดคล้องวิสัยทัศน์คณะ กับสถาบัน และ ...
  ตอบโจทย์ตัวบ่งชี้ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5.1 ข้อ 1 | *.pdf | *.docx |

งานพัฒนาบุคลากร

งานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

 • คธ-06 อัตลักษณ์นักศึกษาแต่ละชั้นปี | .doc | .pdf |
  ตัวอย่าง คธ-06 สาขาวิชาการจัดการ

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 1 หัวข้อ และรายละเอียดการทวนสอบฯ | .doc | .pdf |

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมการทวนสอบ ประจำปีการศึกษา | .doc | .pdf |

 • คธ-07 รายงานการทวนสอบฯ ส่วนที่ 3 สรุปภาพรวมการทวนสอบ ตลอดหลักสูตร | .doc | .pdf |

 • คธ-08 แบบกำหนดอาจารย์ผู้สอนสอนรายวิชา | .doc | .pdf |

งานประกันคุณภาพ

งานการเรียนการสอน

 • แบบฟอร์มหัวข้อสอบ คณะบริหารธุรกิจ (เริ่มใช้สอบกลางภาค 1/2560) .doc | .pdf

 • คธ-11 แบบประเมินการสอบสอน (อาจารย์ใหม่) | .doc | .pdf |

 • คธ-12 แบบสรุปการส่งข้อสอบและผลการสอบ | .doc | .pdf |

QA พาเพลีย

คร่ำเคร่งตั้งแต่เช้า ยันค่ำ

PD ชวนดื่มด่ำ พาเหงา

ใครใครต่างเร่งทำ บรรเจิด หน่วยตน

CA ยังรุกเร้า งานนี้ มีเพลีย