คำปรารภเติ้งเสี่ยวผิง

Teng Hsiao-p'ing
22 สิงหาคม พ.ศ. 2447 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ายุ 92 ปี

บุญคุณทดแทน

เติ้งเสี่ยวผิง รัฐบุรุษ ผู้พลิกประเทศจีน สู่มหาอำนาจของโลก ได้เปิดเผยเรื่องของตนเอง ต่อไปนี้ว่า

อย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัว ด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติ

ขณะที่ตนถูกแก๊งอ้อฟโฟร์ ตามล่านั้น เขาได้หลบซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนในกรมทหาร ทางใต้ของจีน

เมื่อเขากลับมามีอำนาจอีกครั้ง เจ้ากรมทหารเพื่อนกันคนนั้น ก็เอ่ยปากขอตำแหน่งให้ตนเองในฐานะผู้มีบุญคุณส่วนตัว

เติ้งได้กล่าวต่อเพื่อนว่า

" อันบุญคุณของท่านที่ช่วยข้าพเจัาส่วนตัวนั้น ข้าฯก็เห็นแจ้งอยู่ หากท่านตัองการอะไรจากข้าฯ เป็นส่วนตัวแล้วไซร้ ข้าฯก็ยินดี ตอบสนองคุณท่าน มิได้ลืม แต่ประเทศชาติ หาได้เป็นหนี้บุญคุณต่อท่านไม่ ข้าฯ มิอาจตอบแทน บุญคุณส่วนตัว ดัวยผลประโยชน์ของชาติได้ "

อุธาหรณ์สู่สังคมไทย

ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คงได้ประจักษ์ทั่วกันว่า ความล้าหลัง ขาดประสิทธิภาพ และการทุจริตของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง เป็นผลมาจากการตอบแทนบุญคุณส่วนตัว ด้วยผลประโยชน์ประเทศชาติ เป็นส่วนใหญ่