45. ทวงหนี้แบบดิจิทัล

44. ปัญหาความเท่าเทียมของคนข้ามเพศ

ความแตกต่าง ทำให้โลกมีสีสัน ความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+) ทำให้เรารู้ว่าโลกไม่ได้มีแค่ขาวกับดำ ซ้ายกับขวา สิ่งที่สำคัญ คือ การเคารพตัวเอง เคารพคนอื่น และยอมรับความแตกต่าง (ที่ไม่มีสิ้นสุด) ด้วยการเปิดใจ และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม

ปัจจัยเรื่องเพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ ได้สร้างผลกระทบทำให้บุคคลหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTIQN+ เข้าไม่ถึงการดูแลด้านสุขภาวะ รวมทั้งฐานความคิดที่ต่อต้านการรักเพศเดียวกัน (Homophobia) คนข้ามเพศ (Transphobia) ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจ ร่างกาย และการอยู่ร่วมกันในสังคม

นอกจากบุคคลหลากหลายทางเพศ ต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพหลายประการ และมีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ อันเนื่องมาจากการถูกเลือกปฏิบัติและการตีตรา จนทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ที่สำคัญคือ การวางนโยบายและกลยุทธ์ด้านสุขภาพและสุขภาวะของประชากรในประเทศไทย ยังคงใช้รูปแบบรักต่างเพศในการกำกับนโยบายและการปฏิบัติงาน ขาดมุมมองในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ เป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายการทำงานโดยไม่คำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของเพศสภาพ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล

ขอบคุณ ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ

43. IO เครื่องมือสื่อสารสารสนเทศทรงพลังในสังคมออนไลน์

กำลังเป็นกระแสอย่างมากบนโลกออนไลน์ IO เป็นคำย่อมาจาก Information Operation หรือ ปฎิบัติการข่าวสาร เมื่อก่อนคำนี้ใช้ในการชิงความได้เปรียบในการสงคราม

หลักการที่สำคัญของ ไอโอ คือการเผยแพร่ความคิด ความเชื่อของฝ่ายหนึ่ง ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ ทำให้เกิดความคิดคล้อยตามความต้องการของฝ่ายนั้นนั่นเอง

ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางระงับ ขัดขวาง หรือทำลายศักยภาพทางด้าน ไอโอของอีกฝ่ายด้วย เพื่อไม่ให้สามารถเผยแพร่ความคิดและความเชื่อต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมายของฝ่ายตนได้

ขั้นตอน/วิธีการเผยแพร่ความคิด ที่สามารถส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ในอดีตจำเป็นจะต้องใช้สื่อจำนวนมาก แตกต่างจากปัจจุบัน ที่เป็นสังคมออนไลน์ (Social Media) มีสื่อสังคมออนไลน์ที่คนทุกคนสามารถเป็นผู้ส่งและผู้รับ ทั้งสามารถผลิตสื่อได้ด้วยตัวเอง ทำให้การปฎิบัติการ ไอโอ ไม่สามารถทำงานได้แบบผูกขาดเหมือนในอดึตอีกต่อไป

ปัจจุบันการทำไอโอ มีหลักการเริ่มจาก Keyword หรือ Interesting Point สร้างจุดสนใจหรือชุดความคิดที่หลากหลายกับฝ่ายตรงข้าม สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการทำ ไอโอให้ประสบความสำเร็จ คือการใช้ความจริงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพราะหากใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือ Fake News อาจจะทำให้ได้ชัยชนะ/ได้เปรียบในช่วงแรก เท่านั้น ซึ่งในระยะยาวย่อมเกิดปัญหาแน่นอน

การทำ IO ในยุคที่โซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อประชาชนในยุคปัจจุบันอย่างมาก โดยการทำงานผ่าน Big Data ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผล ทำให้ทราบถึงพฤติกรรม ความชอบ รสนิยม ความสนใจ ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ที่ทำ IO สามารถสร้างชุดความคิด เพื่อชี้นำ หรือสร้างกระแสให้เกิดความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันของคนหมู่มากได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างการทำ IO คือ การติด # (Hashtag) เป็นต้น ที่ช่วยย้อนกระแสไอโอ กลับมาอยู่ในกระแส หรือขึ้นบน Google Trend อีกไม่จบสิ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก https://accesstrade.in.th/

42. แนวคิด Makoto Marketing

การตลาดในการสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการออกสู่ตลาด ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการสร้างโอกาสและผูกใจลูกค้าให้กิจการเติบโตได้นั้น หากในทางทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่หมายถึง 4 P’s และ ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ที่มี 7P’s เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ Product Price Place Promotion People Process Physical Evidence


อย่างไรก็ตาม แนวคิดทางการตลาด เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ และหาแนวทางการทำกิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่าง มีเอกลักษณ์ และ เหมาะสมแก่กิจการของตนเองได้ดี หนึ่งในแนวคิดแบบญี่ปุ่น จากหนังสือ “Makoto Marketing” ที่คำว่า Makoto สื่อถึง ความจริงแท้ ไม่ปรุงแต่ง จึงเปรียบเสมือนการตลาดที่มาจากใจเป็นสำคัญ


มีหัวใจของแนวคิด ที่เน้นความจริงใจแบบ “ใจ ถึง ใจ (Heart-to-Heart)” ที่มีคำจำกัดความว่า “การตลาดที่มาจากใจ จริงใจ ใส่ใจ ให้ใจ เพื่อนำไปสู่การตลาดแบบมีความสุข ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้า” นั่นเอง


แนวคิดภาพรวม Makoto Marketing ใน 20 ข้อคิด ได้แก่


1) จุดเริ่มต้นของธุรกิจ คือ การแก้ปัญหา

โจทย์แรกที่จะทำการตลาด ให้นึกถึงการ “แก้ปัญหา” ที่ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลูกค้าได้ดี


2) เริ่มจากความเชื่อของตนเอง และมั่นใจว่ามีความพร้อมได้จริง

มีความเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาสิ่งที่ตนทำให้ได้ดี มีจุดขายในสิ่งนั้นๆได้อย่างทุ่มเท


3) สร้างประโยชน์นั้น เพื่อใคร

ต้องมองภาพ “ตลาด” หรือ กลุ่มลูกค้าให้ออก ว่าเป็นใคร กลุ่มไหน จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจน


4) เลือกปัญหาที่เด่นชัด เพื่อเลือกแก้ไขให้ดีที่สุด

มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแห่งความต้องการนั้นได้อย่างดีที่สุด


5) มี Purpose ก่อน Passion

มีเป้าประสงค์ก่อนสร้างแรงใจ จะดีกว่ามี Passion แบบไร้ทิศทางในการเดินกิจการ


6) ทุกอุตสาหกรรม สามารถเติบโตได้

ในการเติบโต ถ้ามีแผนดำเนินการที่ดี เอกลักษณ์ ย่อมมีทางออก


7) พัฒนาสินค้า/ บริการ เพื่อลูกค้าจริงๆ

หัวใจการตลาดที่ดี ต้องยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คิดจากมุมที่ว่า ถ้า “เราเป็นเขา” จะรู้สึกเช่นใด


8) ทำสินค้าที่ลูกค้า 1 คนซื้อ 100 ครั้ง ดีกว่าที่ลูกค้า 100 คน แต่ทุกคนซื้อครั้งเดียว

การสร้างคุณค่าและอรรถประโยชน์ จนลูกค้ามีความภักดี ย่อมดีกว่าในระยะยาว กว่าการทำฉาบฉวยได้ลูกค้าขาจร


9) คิดค้นสินค้าที่ทำให้สื่อและชุมชนอยากมาสัมภาษณ์

พัฒนาจุดเด่น แตกต่าง และ ที่ใครก็สนใจ รวมถึงกลุ่มคนบอกต่อและสื่อในหลายแนวทาง


10) สร้างแบรนด์ให้ได้จริง

การมีความชัดเจนและมุ่งมั่นในการสร้างชื่อให้เป็นที่ยอมรับและสัมพันธ์กับสินค้านั้นๆจนเป็นที่ยอมรับ


11) หน้าร้าน/ จุดขาย ต้องนำเสนอต่อยอดคุณค่ากับลูกค้าได้

ต้องพร้อมในการต้อนรับ การบริการ และการให้สิทธิพิเศษจากที่ลูกค้าคาดหวังเป็นบวกเสมอ


12) สินค้า คือ หัวใจในการสร้างตำนาน

คุณสมบัติ คุณภาพ และ ความคุ้มค่า จะทำให้สินค้าอยู่ในใจของตลาดยาวนาน


13) สร้างพนักงานให้มีหัวใจการตลาด

ทำให้พนักงานเห็นว่าเขามีคุณค่าและพัฒนาชีวิตได้ จะแปลเป็นทีมการตลาดที่ออกไปพูดแต่เรื่องดีๆของบริษัทและสินค้า


14) บริหารทีมแบบวงออร์เคสตร้า

การสร้างทีมงานที่เข้าอกเข้าใจกัน รู้งานของฝ่ายอื่นๆอย่างมิตรภาพ จะทำให้ทุกคนคิดเผื่อและช่วยเหลือกันได้ดี สร้างสรรค์องค์กรพลังบวกร่วมกัน


15) แตกสินค้า/ บริการ จากแก่นธุรกิจ

พัฒนาต่อเนื่องจากสิ่งที่ทำได้ดีและขยายไปในทิศทางที่สามารถต่อยอดกับกลุ่มลูกค้าที่มีแบบครบวงจรมากขึ้นเป็นหลัก


16) เมื่อธุรกิจอิ่มตัว มองหาทางแก้ไขทันที

การที่ตลาดชะลอตัว ต้องมองหาทางเลือกใหม่เพิ่มเติม ลดค่าใช้จ่าย ตัดส่วนเกิน และ ขยับให้เร็ว


17) คู่แข่งที่เลียนแบบ จะพัฒนาให้อุตสาหกรรมเติบโต

หากมีคู่แข่งมาแย่งชิงตลาด ในแง่ดีคือทำให้สินค้านั้นสร้างชื่อ และเป็นที่ยอมรับได้สร้างขึ้น แต่เราก็ต้องรักษาจุดเด่นหรือเพิ่มเติมคุณลักษณะที่แตกต่างให้ได้ดีของตราเรา


18) เติบโต และทำให้คนอื่นเติบโตด้วย

การรวมกับคู่แข่งในลักษณะสร้างชื่อร่วม เช่น กลุ่มพื้นที่ กลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้เติบโตด้วยกันได้


19) สร้างหนทางสู่บริษัทที่เป็นที่รักของทุกคน

คอยตอบโจทย์เสมอ ในการให้คนในองค์กร ลูกค้า ชุมชน สังคม ได้ดี จะสร้างการเติบโตในระยะยาวได้อย่างแท้จริง


20) แยกให้เป็นว่า สิ่งใดควรเปลี่ยน สิ่งใดควรรักษา

โลกและความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทวนสอบ เก็บข้อมูล ว่าสิ่งใดใช่ ไม่ใช่ จุดแข็ง จุดอ่อน จึงเป็นพื้นฐานในการเติบโตต่อไปได้


วันนี้ท่านทำกิจการ หรือมีส่วนในการทำงาน ที่ตอบโจทย์กับลูกค้า บุคลากร และคนที่เกี่ยวข้องแบบ “ใจ ถึง ใจ (Heart-to-Heart)” และ “มีความสุข” ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนเติบโต ตามแนวคิด Makoto Marketing แล้วหรือยัง?


ด้วยความปรารถนาดี

ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์


หมายเหตุ

แนวคิด Makoto Marketing คือ การตลาดที่มาจากใจ ทั้งจริงใจและใส่ใจ การตลาดที่ยั่งยืน และเป็นการตลาดที่ทำให้ผู้คนรวมถึงตัวเองมีความสุข

41. เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะ ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นผู้แพ้

งานวิจัยดังกล่าวชื่อว่า “Born to Win, Schooled to Lose” (เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะ ร่ำเรียนมาเพื่อเป็นผู้แพ้) ของสถาบัน Georgetown Center on Education and the Workforce (CEW)

โดยเก็บข้อมูลจากประชากรอเมริกันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อหาคำตอบของสมมติฐานที่ว่า “ความรวย” คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จ ได้มากกว่า “การศึกษา” นั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

จากการวิจัยนี้พบว่า คนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน แต่สามารถทำคะแนนสอบได้สูงสุดนั้น จะสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้เพียงแค่ 31% เท่านั้น และเมื่อสำเร็จการศึกษา ทำงานตอนอายุราว 25 ปี ก็จะได้ค่าแรงเฉลี่ยปีละ 35,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือราว 1.1 ล้านบาท) และคนกลุ่มนี้ราว 76% ก็สามารถเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ - สังคมได้

ส่วนคนที่มีฐานะทางครอบครัวร่ำรวย แต่ทำคะแนนสอบได้ต่ำสุด กลับได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยมากถึง 71% เมื่อทำงานตอนอายุราว 25 ปี ก็จะได้ค่าแรงเฉลี่ยพอๆ กัน (ทั้งที่ความสามารถต่างกัน) และ 91% ของคนกลุ่มนี้ยังสามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจ - สังคม เอาไว้ได้

การวิจัยนี้จึงสรุปได้ว่า เด็กที่มีความสามารถ แต่มาจากครอบครัวยากจน มักจะไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน้อยกว่า และทำงานได้รับค่าแรงน้อยกว่าที่ควร เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่เก่ง แต่มาจากครอบครัวฐานะร่ำรวย อย่างไรก็ตามเกิดมารวยย่อมดีกว่าเกิดมาจน ซึ่งก็มีแรงบันดาลใจสูงในการปีนข้ามไปสู่สถานะที่ดีกว่าสูงกว่าคนเกิดมารวย

40. Google Thailand

สำนักงาน Google ประเทศไทย กับวัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 Google ประเทศไทย ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าชมสำนักงานใหม่ในประเทศไทย หลังจากที่ google.co.th ให้บริการในไทยนานถึง 10 ปีแล้ว โดยการออกแบบห้องทำงานคงความเป็นสไตล์ไทย ผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมเป็นสากลที่คล้ายคลึงกันกับที่ Google Plex ย่าน Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


สำนักงาน Google ประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในอาคาร Park Venture Ecoplex ย่านเพลินจิต (ติดรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต ) เป็นอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพันธกิจของ Google คือ จัดระเบียบข้อมูลของโลก และทำให้มันสามารถเข้าถึงได้และมีประโยชน์


ปัจจุบันนี้ Google มีพนักงานทั่วโลก (Googler) รวมกว่า 5 หมื่นคน มีสำนักงานมากกว่า 100 แห่งใน 50 ประเทศ การตั้งสำนักงาน Google ประเทศไทยนี้ ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการใหม่ๆ ของ Google ตลอดจนการสนับสนุนเนื้อหาและบริการ google ต่างๆ ในรูปแบบภาษาไทยมากขึ้น มีนวัตกรรมสำหรับประเทศไทย ที่ตรงกับความต้องการของคนไทยมากขึ้น


สิ่งที่น่าสนใจกว่าห้องทำงานของ Google ประเทศไทย คือ วัฒนธรรมองค์กรของ google อันเลื่องชื่อ ที่ไม่เหมือนรูปแบบการทำงานขององค์กรทั่วไป ไม่แปลกที่ผลิตภัณฑ์ของ Google สร้างความตื่นตาตื่นใจ สามารถเปลี่ยนโลกได้ เรียกได้ว่า วัฒนธรรมขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดนวัตกรรม เพราะ google คือบริษัทสร้างนวัตกรรม จึงต้องมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมได้ นั่นเอง


คุณอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทย เล่าว่า “google เริ่มต้นจาก 2 คน จนมาถึงปัจจุบันเป็น 50,000 คน โดยใช้แนวคิดแบบ Startup มาตั้งแต่เริ่มต้น แต่ถึงแม้ทุกวันนี้จะเติบโตเป็นองค์กรใหญ่มาก แต่ก็ยังบริหารด้วยแนวคิดแบบ startup ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้เร็วตลอดเวลา "


ด้วยแนวคิดการใหญ่ 10X สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และย้ำอยู่เสมอมั่นใจในแนวความคิดของพนักงาน Googler ว่า " ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ จึงไม่แปลกใจที่ทำไมผลิตภัณฑ์ของ google ที่นอกจากพวก search engine ฟรีอีเมล บริการอื่นๆ ที่คนอื่นให้ความสนใจ และทำให้ google โด่งดังและเติบโตแบบก้าวกระโดด เช่น รถยนต์ไร้คนขับ แว่นตาอัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ แว่นตา และนาฬิกา เริ่มปรับตัวคล้อยตามเทรนด์เหล่านี้ ”


คุณพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย เล่าถึงวัฒนธรรมองค์กร Google ว่า “ คนที่จะทำงานกับ google ได้นั้น google จะคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บวกกับแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ โดยยึดถือผู้ใช้เป็นอันดับแรก และให้เราพัฒนาโปรเจคโดยสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ และพนักงาน Google (ชาว Googler ) ต้องกล้าคิด กล้าลุย กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง Doooon’t be evil จากสถิติการสัมภาษณ์รับพนักงานใหม่ Google กำหนดว่า พนักงานใหม่ของ google จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ถึง 4 คน โดยคุณสมบัติที่จะสามารถร่วมงานกับ google ได้คือ 1.มีความเป็นผู้นำ 2.มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง 3.วิธีคิดของคุณ 4. มีความ Googley (วัฒนธรรมขององค์กร google ) อยู่ในตัว ”


แต่ใช่ว่าการเป็นชาว Googler นั้นจะต้องมาทำงานสร้างนวัตกรรมไปเรื่อยๆ เหมือนคนทำงานทั่วไป แล้วก็กินขนม กินอาหาร หรือ relax ในบางครั้ง เพราะในทุกวันศุกร์ จะมีกิจกรรมพิเศษว่า TGIF ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปิดคอมพิวเตอร์ในเวลา 16.00 น. แล้วมาทำกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน (ปาร์ตี้) และเปิดโอกาสถามตรงถึงผู้บริหารได้ด้วยด้วย โดยชาว googler นั้นจะต้องพบปะคุยกันเรื่องอะไรก็ได้ และต้องคุยให้คำปรึกษาหรือสอบถามสิ่งต่างๆ หากไม่มีคำถามก็ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านการโหวตคำถามได้ แล้วผู้บริหารจะร่วมตอบคำถาม ตามคำถามที่คนสนใจโหวตมากที่สุด


บรรยากาศภายในสำนักงาน Google ประเทศไทย ตั้งแต่ก้าวแรก มีรถตุ๊กตุ๊ก และมีแสดง google trend ว่าคนไทยกำลังนิยมค้นหาอะไรอยู่ในช่วงนี้


ที่ผนังมีภาพเขียนของศิลปิน เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Google ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ชาวไทย และผลงานภาพโดยศิลปินและนักเขียนชื่อดังระดับโลก Candace Rose Rardon


มีโต๊ะทำงานแบบส่วนกลาง (Hot Desk) ที่มีไว้ให้พนักงาน google ที่มาจากที่อื่น มานั่งทำงานได้ เมื่อมายังสำนักงานประเทศไทย สามารถตั้งคอมแล้วทำงานได้เลย


มีมุมพักผ่อน และสามารถนัดพบปะคุยประชุมแบบไม่เป็นทางการ หรือนั่งรับประทานอาหาร ของว่างได้ โดยทุกมุมมีขนมให้หยิบรับประทาน และนั่งชมวิวได้ด้วย


แต่ละห้องประชุมมีจอทีวี และกล้อง webCAM สำหรับการ Videocall คุยแบบเห็นหน้าผ่านทาง Hangout ได้ เพราะพนักงาน google เกือบทั้งหมด จะต้องติดต่อกับพนักงาน google ในการทำงานกับประเทศอื่นๆ ด้วย ห้องประชุมแต่ละห้องมีชื่อแบบไทยๆ เช่น รัตนโกสินทร์ ทองหล่อ กรุงเทพ หัวหิน ต้มยำกุ้ง ฯลฯ


นอกจากนั้นยังมีห้องกิจกรรมอื่นๆ เช่น ห้องเล่นเกม/ชมภาพยนตร์ โต๊ะ pool ห้องฟิตเนส และมีบริการสปาแบบไทยๆ สำหรับ Googler ด้วย


ปิดท้ายด้วยห้องอาหาร ที่ชื่อว่า เยาวราช จุดนี้มีทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ไอศครีม ให้ทานฟรีทั้งหมด โดยชาว Googler จะทานฟรีได้ทั้งมื้อเช้า มื้อเที่ยง ส่วนมื้อเย็น จะมีอาหารใส่กล่องให้พนักงานนำกลับไปทานที่บ้าน ทีเด็ดของห้องอาหารเยาวราชใน Google ประเทศไทย คือ อาหารอร่อย และส่วนใหญ่เป็นเมนูสุขภาพ


อ่านต่อ: ศูนย์ข้อมูล Google

ขอบคุณ: http://www.it24hrs.com/2014/google-thailand-office/

39. การเลือกคนเข้าทำงานของ Google

การเลือกคนเข้าทำงานของ Google (Google HR-Po)

บริษัทนวัตกรรมระดับโลกอย่าง Google เขาเลือกคนประเภทไหนเข้าทำงาน?


เด็กเรียนเก่งสอบได้คะแนนสูง อาจไม่ได้เป็นคนที่ทำงานดีเสมอไป เกรดที่สูงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นดัชนีชี้ความสามารถในชีวิตการทำงานจริง แน่นว่า คะแนนดีไม่ใช่จุดอ่อน บริษัทที่ต้องการคนทำงานคล่องแคล่ว และสร้างสรรค์ ไม่ได้มองที่เกรดการสอบอีกต่อไปแล้ว


แผนกทรัพยากรบุคคลของ Google ไม่เรียก Human Resources หรือ HR แต่ตั้งชื่อให้ใกล้ความจริงแบบพื้นๆ เข้าใจง่ายๆ ว่า People Operations ซึ่งหมายถึงเรื่อง “คน” โดยเฉพาะ นั่นเอง


Laszlo Bock รองประธานฝ่าย “คน" ของ Google ให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จำนวนคนเข้ามาทำงานที่กูเกิล ที่ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดสูงถึง 14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดแล้ว


คุณสมบัติข้อที่หนึ่ง คือ “ความสามารถในการเรียนรู้” ไม่เกี่ยวกับไอคิว หรือความฉลาดเฉลียว


ความสามารถในการเรียนรู้ในที่นี้ หมายถึง การนำเอาข้อมูลหลายอย่าง มาผสมผสานก่อเป็นความรู้ในการทำงานให้สำเร็จได้


เด็กเรียนเก่ง แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริง หยิบเอารายละเอียดจาก แต่ละเรื่องที่อาจดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน มาโยงให้เป็นองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้ นั่นคือคนทำงานเป็น


คุณสมบัติข้อที่สอง คือ “ความเป็นผู้นำ” ในความหมายของโลกยุคใหม่ เช่น ไม่จำเป็นต้องเป็นประธานชมรม ไม่ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มไหน ในมหาวิทยาลัยมาก่อน


รองประธานฝ่าย “คน” ของกูเกิล บอกต่อว่า “คำว่าผู้นำของเราหมายความว่า เมื่อเกิดปัญหา คุณเป็นสมาชิกของทีมนั้น เมื่อได้จังหวะเวลาอันเหมาะสม คุณจะสามารถก้าวออกมา นำคณะได้หรือไม่ และที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือว่าเมื่อถึงเวลานั้น คุณสามารถถอยหลังและหยุดการเป็นหัวหน้าทีมและปล่อยให้คนอื่นนำได้หรือไม่?”


การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจริงๆ นั้น ต้องมีความพร้อมที่จะยอมสละอำนาจในจังหวะเวลาที่เหมาะสมด้วย

แปลว่า คุณต้องเก่งพอที่จะยอมรับว่าในเรื่องนั้นๆ อีกคนหนึ่งเก่งกว่าคุณ และคุณพร้อมจะให้เขาหรือเธอนำ


เขาเรียกคุณสมบัตินี้ว่า “ความถ่อมตนทางปัญญา” (Intellectual humility) เพราะหากคุณไม่มีความเจียมตน คุณก็ไม่สามารถจะเรียนรู้อะไรได้เลย


ผลสำรวจหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่า คนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังจำนวนไม่น้อย เติบโตในหน้าที่งานการไม่ได้ เพราะมีทัศนคติแบบผิดๆ ที่ว่าตนเก่งกว่าคนอื่น


“หนุ่มสาวที่ฉลาดและประสบความสำเร็จ มักไม่ค่อยเจอกับความล้มเหลว และนั่นทำให้พวกเขาและเธอไม่อาจจะเรียนรู้จากความล้มเหลว” ผู้บริหารกูเกิลคนนี้บอก


เด็กจบมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง มักมีท่าทีต่อชีวิตที่ผิดๆ เช่น “ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น นั่นเป็นเพราะฉันเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้ามีอะไรแย่ๆ เกิดขึ้น นั่นเป็นฝีมือของใครสักคนที่ไม่ใช่ฉัน หรือเป็นเพราะฉันไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอในการทำงานชิ้นนั้น หรือเพราะสภาพตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม ...”


คนที่กูเกิลชอบคือ คนทำงานที่รักงาน ทุ่มเท พร้อมจะถกแถลงอย่างเผ็ดร้อนเพื่อยืนยันความคิดของตัวเอง แต่หากมีข้อมูลใหม่ที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน เขาหรือเธอก็จะยอมรับว่า สิ่งที่ตัวเองเชื่ออาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป และพร้อมจะถอยให้ข้อเท็จจริงใหม่ได้กำหนดทิศทางของเรื่องนั้นๆ


เรียกว่าไม่ใช่ประเภทหัวชนฝา ดื้อรั้น ไม่ยอมฟังความเห็นคนอื่น หรือพิจารณาข้อเท็จจริงจากคนอื่นเลย


คนดีคนเก่งที่ทำงานได้ผลจริง คือคนที่มี “อัตตาใหญ่” และ “อัตตาย่อย” ในคนคนเดียว


ท้ายที่สุด ชีวิตจริงได้พิสูจน์แล้วว่า ปริญญาบัตร ไม่ได้เป็นใบรับรองความสามารถที่จะทำงานได้ทุกอย่าง


โลกแห่งความเป็นจริง จะยอมรับเฉพาะคนที่รู้จักใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ให้ได้ผลทางปฏิบัติเท่านั้น


และโลกก็ไม่สนใจว่าคุณเรียนรู้มาจากไหน หรืออย่างไร ขอให้รู้จริงและพร้อมจะเรียนรู้ใหม่ๆ เป็นพอ

หรืออาจพูดให้ชัดได้ว่า กูเกิล บอกว่าคนที่เขาจ้างมาทำงาน จะต้องมี soft skills มากๆ เช่น ความเป็นผู้นำ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น ความสามารถ และพร้อมจะปรับตัว และรักการเรียนรู้ และเรียนใหม่


โลกที่ปรับเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีตลอดเวลา ต้องการให้มหาวิทยาลัย ผลิตคนที่มีคุณสมบัติเยี่ยงนี้นี่เอง


อ่านต่อ: ศูนย์ข้อมูล Google

38. ฟันเฟืองมนุษย์ในองค์กร (Human Gear in Organization)

ฟันเฟืองมนุษย์ในองค์กร (Human Gear in Organization)

ฟันเฟือง หนึ่งในเครื่องจักรกลที่พัฒนาโดย อาร์คีมีดีส (Archimedes) นักคณิตศาสตร์และปราชญ์กรีกโบราณ เพื่อนำมาเป็นกลไกผ่อนแรงมนุษย์เพื่อใช้กับเครื่องสูบกังหันน้ำ เครื่องกลรถลากสำหรับการเกษตร เป็นต้น และพัฒนาต่อมากับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์กลไกต่างๆจนถึงปัจจุบัน แม้กระทั่งฟันเฟืองเล็กๆในนาฬิกาข้อมือ


ด้วยฟันเฟืองเองที่มีลักษณะสัณฐานวงกลมมีซี่ หรือเป็นเฟืองรูปซี่กรง (Cage Gear) แต่หน้าที่หลัก คือการหมุนแกนเพื่อขับเคลื่อนซี่รอบขอบฟันเฟือง เพื่อเชื่อมต่อไปยังซี่ฟันเฟืองอันต่อไปในการหมุนเดิน และมีผลในการทำงานต่อกันสำหรับ “ชุดฟันเฟือง” นั้นๆ ซึ่งอาจจะจะเป็นตั้งแต่ 2 ฟันเฟืองของกังหันน้ำ จนถึงเป็นหลักพันเช่น เครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือ นาฬิกาข้อมือไขลานด้วยฟันเฟือง


องค์กรก็เช่นเดียวกัน หากเปรียบเสมือนนาฬิกา 1 เรือน ที่ต้องมีฟันเฟืองจำนวนมาก ผู้บริหารระดับสูง เปรียบเสมือนฟันเฟืองขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับกลาง และบุคลากรระดับปฏิบัติการ คือฟังเฟืองขนาดเล็ก ลดหลั่นกันไป ฟันเฟืองใหญ่หมุน 1 รอบ ส่งผลต่อฟันเฟืองกลาง และ เล็ก ในการหมุนตามจำนวนมาก ดังนั้นความสมบูรณ์ของชุดฟันเฟืององค์กรจะเดินไปได้ดีก็ต่อเมื่อ ฟันเฟืองมีการสัมผัส สัมพันธ์ ต่อกันด้วยระยะ องศา มุม และขนาดที่เหมาะสมกัน และแน่นอนว่าสิ่งที่จะทำให้กลไกฟันเฟืองเดินต่อได้ดี สำหรับในองค์กรเองแล้ว สิ่งที่ต้องมี คือ


 1. มีการจัดภาวะผู้นำ (Leadership) ที่มีผู้นำ ที่พร้อมนำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน

 2. มีการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม (Group Member Development) เชื่อมสัมพันธ์ในการให้ความรู้ การสอนงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 3. การปฏิบัติงานเชิงกลุ่ม (Group Practice) มีการร่วมแรงร่วมใจ ในการวางแผน การดำเนินงาน การแก้ปัญหา และ ร่วมตัดสินใจ

 4. การกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานกลุ่ม (Group Goal & Standard) การกำกับให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรเป็นเป้าหมายร่วมกัน เช่น ยอดขาย อัตราการเติบโต ผลกำไรที่คาดหวัง


ดังนั้น “คน” ที่อาจไม่เที่ยงตรงเหมือนฟันเฟือง เพราะมี ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ ความไม่แน่นอน ดังนั้นเมื่อองค์กรต้องขับเคลื่อนด้วย “ฟันเฟืองมนุษย์” จึงต้องปรับเปลี่ยนคนหรือฟันเฟืองนั้น และ ควบคุมอยู่เสมอให้พร้อมด้วย 2 ด้าน


-การมุ่งงาน (Task Oriented)

คือ การมีศักยภาพ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม ให้มีประสิทธิภาพได้งานตามเป้าหมายองค์กร และพร้อมพัฒนาความรู้ในงานต่อเนื่อง


-การมุ่งคน (Human Oriented)

คือ มุ่งเชื่อมต่อกับทีมงานต่างๆ ทั้งสานสัมพันธ์ ทำความเข้าใจความต่าง มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้สนับสนุนงานระหว่างกันได้ดี และพร้อมพัฒนาสานสัมพันธ์กับทุกคน


แน่นอนว่า องค์กรที่คล้ายกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน ก็อาจมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่างกัน ด้วย “ชุดฟันเฟือง” ที่มีศักยภาพต่างกัน มีฟันเฟืองที่ตอบสนองทิศทางและเป้าหมายต่างกัน ในขณะที่องค์กรหนึ่งอาจเจริญเติบโตได้ดี แต่อีกองค์กรอาจตกต่ำก็เป็นได้ ทั้งหมดนี้เพราะ “ชุดฟันเฟืองมนุษย์” ในองค์กรที่ต่างกันนั่นเอง


วันนี้ ท่านอยู่ในองค์กรที่มีทีมงานฟันเฟืองแบบใด และท่านเป็นฟันเฟืองแบบใดในองค์กร?


ด้วยความปรารถนาดี

ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

37. ใครทำใครได้

ใครทำ ใครได้ บุคลิกภาพของเรา และการรับรู้ของคนอื่น ในองค์กร
(Self Personality to Perception of Others)

คนเราทุกคน ล้วนมีบุคลิกภาพ (Personality) เป็นเฉพาะตน ที่หมายถึง บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ได้แก่ ความรู้สึก นึกคิด มุมมอง ทัศนคติ พื้นฐานความรู้ และ บุคลิกภาพภายนอก (External Personality) ได้แก่ การวางตัว ท่าที การพูด การแสดงออก และรวมถึง การแต่งกายและการเข้าสังคม ซึ่งบุคลิกภาพโดยรวมที่มาจาก พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ ที่ทำให้คนนั้นๆมีบุคลิกภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งออกมานั่นเอง

อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพสามารถสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ไปในทางที่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้บุคลิกภาพแยกออกเป็น 7 ประเภท

 1. บุคลิกภาพทางร่างกาย (Physical Personality) ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สุขภาพ น้ำหนัก ทรงผม ความสะอาดสะอ้าน

 2. บุคลิกภาพทางจิตใจ (Psychological Personality) ได้แก่ ทักษะความจำ การลืม ความสนใจ จินตนาการ ความตั้งใจ รูปแบบการตัดสินใจ

 3. บุคลิกภาพทางความสามารถ (Capability Prrsonality) ได้แก่ ไหวพริบ ปฏิภาณ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สติปัญญา ทักษะการวิเคราะห์

 4. บุคลิกภาพทางจริยธรรม (Ethical Personality) ได้แก่ ความประพฤติ ศีลธรรมจรรยา ความสุภาพ ความซื่อสัตย์

 5. บุคลิกภาพทางสังคม (Social Personality) ได้แก่ ระดับความชอบเข้าสังคม การเข้าได้กับคนทั่วไป ระดับการเก็บตัว ระดับการชอบแสดงออก การยอมรับคนโดยรอบ ระดับการชอบในการได้รับการยอมรับในฝูงชน

 6. บุคลิกภาพทางใจและอารมณ์ (Mental & Emotional Personality) ได้แก่ ระดับของจิต ระดับการควบคุมความตื่นเต้น ระดับการควบคุมการตกใจ ระดับความกล้าหาญกรือขี้กลัว ระดับการควบคุมอารมณ์ร้อนหรือเย็น

 7. บุคลิกภาพทางกำลังใจ (Morale Personality) ได้แก่ ระดับความกระฉับกระเฉง เฉื่อยชา ว่องไว ใจแข็ง ใจอ่อน ความมั่นคงในอารมณ์ ระดับความมุ่งมั่นอดทน ขยันหรือเกียจคร้าน ยืดมั่นหรือเปลี่ยนง่าย สงบหรือตื่นตกใจ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพภายใน หรือ ภายนอก ใน 7 ประเภทนี้ จากที่เป็น “บุคลิกภาพ (Personality)” ของเรา แต่สิ่งนั้นมีผลต่อคนอื่น กลายไปในแบบ “การรับรู้ (Perception)” ที่เขามีต่อเราแทน ซึ่งจะค่อยเป็นค่อยไปตามที่เราได้ “ฉายภาพ” บุคลิกภาพให้เขาสัมผัสได้ในแต่ละวันต่อเนื่องไปนั่นเอง

แน่นอนว่าการรับรู้นั้นผ่านระบประสาทสัมผัสทั้ง 5 เลือกสรร จัดระเบียบ ตีความ และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ที่เรามีต่อคนอื่น คนอื่นมีต่อเรา โดยผ่านบุคลิกภาพ ตีความเป็นการรับรู้ในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม การรับรู้นั้นอาจเกิดบุคลิกภาพที่บิดเบือนไปจากผู้ส่งสารที่ตั้งใจ ให้ผู้รับสารเข้าใจผิด หรือฐานข้อมูลที่ผู้รับสารมีอยู่บิดเบือนไปเองได้ “ถ้าไม่ชัดพอ” เลยเข้าใจตีความผิด ได้แก่

-การรับรู้ผิด จากผู้รับสาร

1) การต่อต้นการรับรู้ (Perceptual Defense) ที่คิดว่า ไม่น่าใช่ ไม่น่าเป็น แบบนั้นๆ

-การเหมาพวก (Stereotyping)

ที่คิด กลุ่มคนนั้น ฝ่ายนั้น ที่มาจากนั้น จะต้องเหมือนๆกันเสมอ

-การมองลักษณะเด่นด้านเดียว (Halo Effect)

ที่มองจากภาพแรกที่จดจำ และนึกว่าต้องเป็นแบบนั้นตลอด ไม่ว่าจะบวกหรือลบ

-การเลือกรับรู้ (Selective Perception)

ที่มักจะเกิดจากนิสัยเลือกรับข้อมูลที่สนใจ ที่ติดตามอยู่ มากกว่าด้านอื่นๆ

-การคาดการณ์ไปเอง (Self-fulfillment Prophecy)

ที่เกิดจากจิตใต้สำนึกคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแน่

-การผิดแผกจากการเปรียบเทียบ (Contrast Effect)

ที่เกิดจากสิ่งที่ผู้รับสารไม่คุ้นเคย จะมีความรู้สึกมากเป็นพิเศษจนเกินไปได้ ไม่ว่าทางบวกหรือลบ

ในทางกลับกัน ผู้ส่งสาร ได้แสดงออกด้วยข้อมูล หรือ บุคลิกภาพ อย่างใด อาจมีข้อบิดเบือนให้ผู้รับสารรับรู้ผิดได้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanism)”

ได้แก่

-การถ่ายทอดโดยการปฏิเสธหรือบิดเบือน (Denial & Distortion)

ถ้ามีการสร้างความน่าเชื่อถือมากพอ หรือผู้รับสารคล้อยตาม

-การถ่ายทอดความรู้สึก (Projection)

เป็นการลดความรุนแรง (ส่วนใหญ่ทางลบ) โดยหาเหตุผลด้านลบ ให้กับคนอื่นๆโดยรอบ ทำให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเหมือนๆกับคนอื่นหรือส่วนใหญ่ได้

ดังนั้น การอยู่ในองค์กร การวางตัวด้วยบุคลิกภาพที่ดีสามารถทำได้ ด้วยจิตสำนึกตนในการพัฒนาเชิงบวก เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลการรับรู้ต่อคนอื่นๆ ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ก็ต้องมีจุดยืนที่ดี ชัดเจน ในการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อคนอื่น โดยต้องไม่สร้างภาพผิด บิดเบือน หรือ โยนความผิดสร้างภาพลบกับคนอื่นประกอบ เพราะไม่มีใครดีขึ้นจากการต่อว่าคนอื่น หรือ ใส่ร้ายคนอื่นในท้ายที่สุด

ดังนั้น ทำดี สร้างบุคลิกภาพดี ย่อมดีในระยะยาวกับตนเองและคนรอบข้าง อย่ากังวลว่าบางครั้งทำไมดีด้วยแล้วไม่ดีกลับ ใครทำ ใครได้ อย่างนั้นแน่นอน

ท่านล่ะ กำลังพัฒนาบุคลิกภาพแบบใดอยู่ หรือ สร้างการรับรู้ให้คนรอบตัว ในองค์กร ในสังคม ดีแล้วหรือยัง

ด้วยความปรารถนาดี

ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

36. สมองคิด ปากพูด กายทำ

สมองคิด ปากพูด กายทำ” ของคน 8 ลักษณในงาน หรือชีวิตประจำวัน

คนเราจะมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อ “การรับรู้ (Perception)” ต่อสิ่งต่างๆรอบตัวกับ ทั้ง คน เรื่องราว เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ เป็นต้น โดยการประเมินและการรับรู้นั้นจากพื้นฐานข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ส่วนตนผ่านจาก ค่านิยม (Values) และทัศนคติ (Attitudes) ที่มีเฉพาะของแต่ละคนคน และจะแสดงออกต่อสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับตนเอง

ในแต่ละวันคนเรามีเรื่องราวมากมายหลายสิบหลายร้อยเรื่องที่คนจะตัดสินใจ “คิด พูด ทำ” กับงาน หรือ สิ่งต่างๆในแต่ละวัน ซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบการแสดงออกต่างกันได้ 8 แบบที่เราพบเจอ

1) ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ

เป็นลักษณะ คนไม่ทำอะไร ล่องลอย อยู่ไปวันๆ ไม่ส่งเสริมในงาน หรือถ้าทำอะไรก็ทำน้อยมาก ปิดโอกาสเติบโตก้าวหน้าในงาน หรือในวิถีชีวิตประจำวันก็ไม่มีบทบาทกับคนทั่วไป

2) ไม่คิด ไม่พูด ทำ

เป็นลักษณะคนที่เข้าใจแต่ตนเอง ทำเฉพาะหน้า รับผิดชอบในกรอบของตน สื่อสารน้อย จัดการงานที่เป็นงานประจำซ้ำๆ เหมาะกับงานมาตรฐานพื้นฐานไม่ต้องคิด ในวิถีชีวิตจะทำเฉพาะสิ่งที่ถูกจริต

3) ไม่คิด พูด ไม่ทำ

เป็นลักษณะคนที่หาได้มาก ทั้งในการทำงานและสังคม เพราะการพูดไปได้เรื่อย ไม่ยาก บางครั้งถ้าไม่ใช่เฉพาะส่วนตน แต่พูดเรื่องงาน เรื่องคนอื่นแบบพูดไม่รู้จักคิด อาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างกันได้ ในเรื่องวิถีชีวิตทั่วไปคือคนอยู่แบบล่องลอย ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ใช้ปากเป็นอาวุธแบบ “พูดไม่รู้จักคิด”

4) คิด ไม่พูด ไม่ทำ

หากคนที่เป็นนักคิด นักจินตนาการ หากไม่สื่อสารกับใคร ไม่ลงมือทำ ก็จะเสมือนอยู่ในโลกเพ้อฝันได้ หากมีแนวคิดหรือสิ่งใดที่คิดได้ดีแต่ไม่สามารถขยายผล ก็ไร้ผล ไม่มีคุณไม่มีโทษ และไม่มีประโยชน์ในงาน ต้องพิจารณาในการปรับตัวต่อไป วิถีชีวิตจะเป็นคนเก็บตัว ชอบสันโดษ ฝังใจกับเรื่องต่างๆของตน

5) ไม่คิด พูด ทำ

คนที่มีทักษะในการพูด เจรจา ไปพร้อมๆกับทำหรือปฏิบัติได้ด้วย แต่สิ่งที่พูดทำนั้นแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีระบบคิดที่ดีก็ต้องระวัง และหากการสื่อสารออกไปมากเกินต้องระวังจะกลายเป็นขี้อวดได้

6) คิด ไม่พูด ทำ

ลักษณะคนที่คิด ไตร่ตรอง และมีการทำตามคิด เป็นสิ่งที่ดีและพึงประสงค์กับงานและเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกองค์กร ที่ทำให้งานต่างๆผ่านไปได้ด้วยดี แต่ขาดการพูดสื่อสาร จะเป็นรูปแบบปิดทองหลังพระ ที่คนอื่นอาจไม่ทราบถึงผลงาน ในชีวิตทั่วไปจะทำ มุ่งมั่น สิ่งที่ตนตั้งใจไว้โดยไม่บอกใคร

7) คิด พูด ไม่ทำ

เป็นแบบนักคิดและพูดสื่อสาร แต่ไม่ลงมือทำ หากไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่อาจเหมาะกับที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการที่ประชุมในเรื่องต่างๆได้ แต่ถ้าเป็นงานบางอย่างที่ต้องรอคนอื่นทำ ก็อาจไม่ทันท่วงที หากในชีวิตจริงจะเหมาะกับผู้รู้ ให้ข้อชี้แนะ กับคนอื่นๆได้ แต่ถ้าส่วนตนอาจไม่มีอะไรคืบหน้า

8) คิด พูด ทำ

เป็นลักษณะของคนจริง ที่มีศักยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สื่อสารพูดคุย และพร้อมปฏิบัติ เหมาะที่จะเป็นหัวหน้างาน ผู้บริหารได้ ไม่ว่าในการทำงานหรือวิถีชีวิตก็สามารถมีแนวทางที่ดีของความเป็นผู้นำในเรื่องต่างๆได้

ซึ่งแน่นอนว่า ไม่มีใครเป็นแบบใดใน 8 แบบนี้ 100% หรือแทบตลอดเวลา แต่อาจเกิดจาก บุคลิกภาพ สถานการณ์ โอกาส จังหวะ หรือช่วงวัย ที่สัมพันธ์กับที่ทำงานและสังคมนั้นๆ หรือกลุ่มคนนั้นๆ ก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนเราสามารถเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนา ได้ เพื่อให้เป็นแบบที่ 8 ที่เป็นทั้ง “นักคิด นักพูด นักทำ : Thinker Speaker Doer” ได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อการเติบโตในงานและชีวิตทั่วไป

ถ้าพูดถึง “ คิด พูด ทำ” ทุกครั้ง ก็จะนึกถึง “ส.ค.ส. พระราชทาน รัชกาลที่ 9 ปี 2550” ที่ว่า “ คิดก่อนพูด พูดแล้วทำ ทำหลังคิด คิดก่อนทำ ทำแล้วพูด พูดหลังคิด “

ตีความหมายได้ คือ ไม่ว่าจะพูด หรือจะทำ ให้ย้ำต้อง “คิด” ก่อนด้วยเสมอ คิดก่อนพูด คิดก่อนทำ ย้ำให้แน่ใจ ว่าสิ่งที่พูด สิ่งที่ทำนั้น ผ่านการคิดไตร่ตรองว่าดีแล้ว สรุปคือ “คิด” เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องมาก่อน

คนที่แย่กว่าทั้งหมด คือ 3 เรื่อง

พูดว่าคนอื่น “คิด” ไม่ดี แต่ตนเองก็ไม่คิดอะไรสร้างสรรค์

พูดว่าคนอื่น “พูด” ไม่ดี แต่ตนเองก็ดีแต่พูด

พูดว่าคนอื่น “ทำ” ไม่ดี แต่ตนเองก็ไม่ได้ทำอะไร

ซึ่งที่มาส่วนใหญ่ มาจากการ “พูด” ไม่ไตร่ตรอง อย่าเป็นคนดีแต่พูด คือพูดได้ แต่ทำไม่ได้ สำนวนไทยจึงมีคำว่า “อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก” คือ ดีแต่ใช้ปากพูด ซึ่งง่าย ไว้ทิ่มแทงคนอื่นได้ อะไรไม่ดีโยนเป็น “ปัจจัยภายนอก (External Factor)” ที่หมายถึงคนอื่น ว่ากล่าวว่าเกิดจากคนอื่น แต่ถ้าจะหาอะไรดีได้ ก็จะมองแต่ “ปัจจัยภายใน (Internal Factor)” ว่าสิ่งดี สิ่งสำคัญ สิ่งใดสำเร็จ ล้วนมาจากตนเองนั่นเอง

ในเรื่องทั่วไป การแสดงออก หรือ พื้นฐานการพิจารณาคน อาจมีสิ่งเบี่ยงเบนการรับรู้ ตามทฤษฎีเรียกว่า “การรับรู้ที่ผิดพลาด (Perception Error)” ที่เกิดจากตัวเรา เช่น คิดแบบหนึ่ง แต่พูดและ/หรือ ทำไปอีกทาง (หรืออาจจำใจ) ก็เกิดความไม่สบายใจ ทุกข์ใจได้ ในขณะที่หากเราจับสังเกตได้ว่า สิ่งที่คนอื่นพูดและ/หรือ แสดงออกไม่จริง (Fake) เราก็ลดความเชื่อมั่นไว้วางใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป หรือส่วนที่พิจารณาคนอื่น ก็ต้องระวังการรับรู้ผิดพลาดที่เรา “ตีความ” เจตนารมณ์ หรือ เป้าหมายเขาผิดเพี้ยนไปได้เช่นกัน

ท่านล่ะมีระบบ คิด พูด ทำ อย่างไร ถ้าคิด แล้วเป็นคิดแล้วคิดอีกไหม ถ้าพูดจะคิดก่อนพูดไหม หรือจะทำอะไรคิดก่อนทำหรือเปล่า และสิ่งที่ คิด พูด ทำ นั้นตรงกับใจ ตรงกับจริต ถูกต้อง และมีประโยชน์ใช่หรือไม่? มีคำกล่าวของสโมสรโรตารี่สากลที่เรียกว่า “The Four Way Test (การทดสอบ 4 แนวทาง)” ว่าสิ่งนั้นๆ 1.เป็นความจริง 2.อิงเที่ยงธรรม 3.นำไมตรี 4.ดีทุกฝ่าย จริงหรือไม่ ถ้าใช่ สิ่งที่ คิด พูด ทำ นั้นก็เป็นสิ่งสมควร

ด้วยความปรารถนาดี
ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

35. สื่อสารอะไรกับใคร ต้องปรับให้เหมาะกับผู้รับ 4 ทิศ

ในทุกวันคนเรามี การสื่อสาร (Communication) ระหว่าง คน กลุ่มคน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ การทำความเข้าใจระหว่างกันในด้านต่างๆ อาจมีทั้ง การใช้ถ้อยคำ (Verbal) คำเขียน (Written) หรือ การสื่อสารไม่ใช้ถ้อยคำ (Non-verbal) ที่หมายถึง สีหน้า แววตา น้ำเสียง ท่าทาง ภายษากาย การแสดงสัญลักษณ์ และอาจรวมถึง การสื่อสารในยุคปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยี มาประกอบการสื่อสารด้วย ล้วนมีความสำคัญในการเชื่อม “คน ถึง คน” ที่ละเอียดอ่อน และจะต้องพิจารณาว่าสื่อสารกับใคร

ทิศทางการสื่อสารในองค์กรจะมี 4 ทิศทาง ได้แก่

1) การสื่อสารบนลงล่าง (Downward Communication)

เป็นการสื่อสารจากหัวหน้าสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่จะเป็น คำสั่ง ให้นโยบาย การออกกฎ ข้อบังคับ การแนะนำ การสอนงาน ให้คำปรึกษา

แนวทางการสื่อสาร:

-ความชัดเจน

-พร้อมให้การสนับสนุนและ กำลังใจ

-สร้างความท้าทาย และ ความสร้างสรรค์

2) การสื่อสารล่างขึ้นบน (Upward Communication)

เป็นการสื่อสารจากทีมงานสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยจะเป็นการสื่อสารที่ แจ้งให้ข้อมูลกลับ ตอบสิ่งที่ต้องการทราบ รายงานผล ขอคำแนะนำ ขอนโยบาย ขอคำตัดสินใจ แจ้งปัญหา ขอการสอนงาน

แนวทางการสื่อสาร:

-ให้รายละเอียดและผลสรุปที่ชัดเจน

-ให้เกียรติและเชื่อมั่น

-มีรายละเอียดทุกมิติเพื่อพิจารณาและเสนอแนะได้

3) การสื่อสารแนวนอน (Horizontal Communication)

เป็นการสื่อสารในระดับเดียวกัน ตามระดับตำแหน่งเท่ากัน เช่น ผู้จัดการระหว่างฝ่าย หรือ ทีมงานที่ทำงานทีมเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งอาจจะหมายถึงการสื่อสารเป็นกลุ่ม คณะทำงาน ก็ได้ โดยจะเป็นการสื่อสาร ช่วยกันวางแผน แนวทางดำเนินงาน ชี้แจงหรือหาข้อสรุปในการทำงานระหว่างส่วนต่างๆใน งาน โครงการ แผนระยะต่างๆขององค์กร

แนวทางการสื่อสาร:

-ให้ความจริงใจและเป็นกันเอง

-ชัดเจนและตรงประเด็น

-เน้นสานสัมพันธ์และมิตรภาพเป็นสำคัญ

-พร้อมรับฟัง เปิดกว้าง และหาแนวทางร่วมกัน

4) การสื่อสารแนวทแยงมุม (Diagonal Communication)

เป็นการสื่อสารต่างส่วนงานกัน และอยู่ระดับต่างกัน ไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน แต่เป็นการเชื่อมโยงงาน ส่วนใหญ่เพื่อความรวดเร็ว และ ไม่เป็นทางการ เหมาะกับที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ต้องรออนุมัติ หรือตามระบบ เช่น ผู้จัดการฝ่าย คุยกับ พนักงานที่ทำงานต่อกันระหว่างฝ่าย เป็นต้น

แนวทางการสื่อสาร:

-สื่อสารเพื่อเสริมสัมพันธภาพ

-เน้นการสื่อสารเพื่อเสริมงานต่อกัน

-สร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันมากกว่าเนื้องาน เพื่องานที่สำคัญในเรื่องอื่นๆต่อกันได้ดี

นอกจากนี้ การสื่อสารยังมีบทบาทกับ ชีวิตประจำวัน “คนรอบตัว (Surrounded Person)” เช่นกัน ทั้ง ครอบครัว พี่น้อง สามี ภรรยา ลูกหลาน เพื่อน คนรู้จักในสังคม ซึ่งเราอาจจะนำมาประบใช้และการวางตัวได้ เช่น

-การสื่อสารบนลงล่าง: สื่อสารกับ น้อง ลูก หลาน เด็กๆ หรือคนในสังคมที่อายุน้อยกว่า

-การสื่อสารล่างขึ้นบน: สื่อสารกับ พ่อแม่ ลุงป้าน้าอา ญาติผู้ใหญ่ หรือคนในสังคมที่อาวุโสกว่า

-การสื่อสารแนวนอน: สื่อสารกับเพื่อน ญาติๆ ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน หรือห่างกันไม่มาก

-การสื่อสารแนวทแยงมุม: อาจหมายถึง กลุ่มคนที่อายุแตกต่างกัน และ มีความสัมพันธ์ที่ไม่สนิทมากในสังคม หรือคนที่เราพบเจอในสถานการณ์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในชีวิตประจำวันกับคนรอบตัว จะมีระดับของการสื่อสารไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เท่ากับการสื่อสารในงาน

ทุกวันนี้ ท่านสื่อสารใน 4 ทิศทางกับคนในองค์กรที่ทำงานด้วยอย่างไร และมีการสื่อสารแบบไหนกับคนในชีวิตประจำวัน ดีอยู่หรือไม่

ด้วยความปรารถนาดี
ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

31. Human Generations ความแตกต่างบุคคล-เพศ และการฝึกตน เพื่อเข้าใจคนยุคต่าง ๆ

30. จุดยืนแข่งขันแบบใด จึงโตในธุรกิจ กลยุทธ์แข่งขันของ (Porter’s Competitive Generic Strategies)

29. ชีวิตเกิดมาทำไม และเป็นไปตามความต้องการ ตามทฤษฎี Maslow ไหม ?

20. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กับ การจัดการภายในองค์การ

18. คนสูงอายุรุ่นใหม่

คู่มือ แนวทางการเรียนรู้ และจัดการตนเอง ในยุคสังคมผู้สูงอายุ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ