เทิดพระเกียรติ

MyKING

ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชุด “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King”

ความเป็นมาของภาพยนต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่น ฟ้าทอฝัน เดอะ อินสไปริ่ง คิง (The Inspiring King) ชุดที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติให้ขจรไกล

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นว่า ฟ้าทอฝัน The Inspiring King ชุดที่ 1 เป็นผลงานที่สร้างเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงอุทิศทั้งกำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระวรกาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งได้สร้างความสุข สร้างขวัญกำลังใจ และแรงบันดาลใจให้แก่คนทุกชนชั้น กระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชุดนี้ จะช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจ มีความพากเพียรและอดทนในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนสร้างค่านิยมในการเคารพสิทธิและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

โครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา พระอัจฉริยภาพของในหลวง เรื่อง “ฟ้าทอฝัน” นี้ ริเริ่มโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่ง จากสำนักราชเลขาธิการในการผลิต เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำภาพพระราชกรณียกิจและเพลงพระราชนิพนธ์มาใช้ในการจัดทำและเผยแพร่

ชื่อ “ฟ้าทอฝัน” สื่อความหมายได้ว่า ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือน “ฟ้า” ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนของพระองค์ เมื่อนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดกำลังใจ บันดาล “ฝัน” ให้เป็นจริง เกิดความสุข ความเจริญ ต่อบุคคลที่ปฏิบัติตามพระราชดำริ

เรื่องเล่าเกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ที่ได้น้อมนำแนวคิดและแรงบันดาลใจจากผลงานนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยดี ภาพยนตร์แอนิเมชั่น “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” นี้ สามารถรับชมได้ในช่องยูทูบ (YouTube Channel) “DIP The Inspiring King” บุคคลทั่วไปสามารถแชร์ลิงค์ของ “DIP The Inspiring King” เพื่อเผยแพร่ต่อไปได้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

ขอขอบคุณ
  • หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
  • กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • รอน AF5 และ เมทัล สุขขาว ให้เสียงภาษาไทย
ตอนที่ 1 ต้นเหตุจากจุดเล็กๆ
ตอนที่ 2 ความมุ่งมั่นตั้งใจ กุญแจไขปัญหา
ตอนที่ 3 เข้าถึง เพื่อเข้าใจ
ตอนที่ 4 คิดอิสระ สู่ความสำเร็จ
ตอนที่ 5 กำลังใจ ข้ามกาลเวลา
ตอนที่ 6 มุ่งมั่นไปต่อ ด้วยศรัทธาในความเพียร และความสามัคคี

เพลงของพ่อ

ทรงบรรเลงเพลงใกล้รุ่ง
เพลงอาทิตย์อับแสง
เพลงเทวาพาคู่ฝัน
เพลงแก้วตาขวัญใจ
เพลงแสงเทียน
เพลงยามเย็น
เพลงดวงใจกับความรัก
เพลงสายฝน
เพลงคำหวาน
เพลงไกลกังวล

เพลงไกล้รุ่ง

เพลงชะตาชีวิต
เพลงยามค่ำ
เพลงเมื่อแสงส่อง
เพลงลมหนาว
เพลงลมหนาว