พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกประชาชน

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เริ่มบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2558

หลักการของกฎหมายฉบับนี้

  1. ให้ทุกส่วนราชการ ทำคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

  2. เจ้าหน้าขอเอกสารเพิ่มเติมจากประชานชนได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

  3. ต้องพิจารณาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการพิจารณาอนุญาต

  4. ส่งเสริมทุกกระทรวงจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวจบ (one stop service center) หรือ ศูนย์บริการร่วม และศูนย์รับคำขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

คาดว่าจะมีการร้องเรียน การฟ้องร้องจำนวนมาก หากข้าราชการยังไม่ปรับตัวในการอนุญาตและอนุมัติเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องทำทุกอย่างให้รวดเร็ว กระฉับกระเฉง รวมทั้ง การพูดจากับประชาชนที่มาติดต่อ ต้องสุภาพ และอธิบายให้ประชาชนรับทราบ ถึงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน และเอกสารที่จำเป็นอะไรบ้าง

หากทำผิดจากคู่มืออาจ ถูกฟ้องร้องทางวินัยตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. นี้ และอาจจะฟ้องไปถึงความรับผิดทางแพ่งได้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าว ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ทราบทุกครั้ง หาก กพร. เห็นว่าความล่าช้านั้นเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการ ในกรณีเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งตามขั้นตอน ให้ถือว่าละเว้นกระทําการ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย