คู่มือประชาชน

แต่เดิม เมื่อเอกสารสำคัญทางราชการหาย เช่น บัตรประชาชน บัตรประกันสังคม ใบขับขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ จะต้องเสียเวลาไปทำใหม่ โดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ต่อมามีทางออกแล้ว สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านหาย

เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมายยื่นคำร้องขอคัดทะเบียนบ้านกรณีสูญหายได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ เขต/ เทศบาล ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ไม่ต้องแจ้งที่สถานีตำรวจ ให้แจ้งหายที่สำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าบ้าน)

  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ

  3. หนังสือมอบหมาย (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้)

2. บัตรประชาชนหาย

ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหาย นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4. ใบอนุญาตขับขี่หาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพ ก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5. บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน