ทะเบียนบ้านดิจิทัล

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่ กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานการ"ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


ประกาศ มีสาระสำคัญในข้อปฏิบัติงานการ "ทะเบียนบ้าน" ด้วยระบบดิจิทัล ปี 2565 ให้สำนักงานทะเบียนกลาง จัดให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง

ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ "ทะเบียนบ้าน" ผ่านมือถือ เกี่ยวกับ การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ , การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า , การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่นๆ เช่น งานทะเบียนราษฎร เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

ช่องทางใช้งานทะเบียนบ้านดิจิทัล

ประชาชนจะสามารถใช้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ทั้งแบบ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Digital ID” สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้งาน


สำหรับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการรับรองรายการทะเบียนที่เกิดจากการบริการด้วยระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด โดยระยะเริ่มแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอัตโนมัติเป็นเวลา 1 ปี

ขั้นตอนขอทะเบียนบ้านดิจิทัล

  • ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้าพร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

  • ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อพิสูจน์ตัวตนและกำหนดรหัสลับประจำตัว ต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด

  • ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้นายทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน

ทะเบียนบ้านดิจิทัลทำอะไรได้บ้าง

ในช่วงแรกที่เปิดให้บริการทะเบียนบ้านดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ใช้ตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

  • ใช้จองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า

  • ใช้แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง โดยในลำดับต่อไปจะขยายบริการงานทะเบียนราษฎรประเภทอื่น ๆ เช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก/ย้ายปลายทาง การแจ้งเกิด การแจ้งตาย

อ้างอิง:

  • ทะเบียนบ้าน แบบดิจิทัล ใช้งานอย่างไร