การขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (เลื่อนระดับ)

เงื่อนไข

  1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (เลื่อนระดับ) ด้วยระบบ coe service

1. ยืนยันตัวตน ด้วยข้อมูลบนบัตรประชาชน และหมายเลขสมาชิก

2. เลือกประเภทใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร และสาขาใบอนุญาตที่ต้องการขอรับใบอนุญาต

• ระบบตรวจสอบคัดกรอง ท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี เท่านั้น

• สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ได้เฉพาะสาขาที่เคยได้รับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

3. ระบบออกเลขรับเรื่อง (กรุณาจดจำเลขที่รับเรื่องเพื่อติดตามสถานะ)

4. รอการพิจารณาเอกสาร และผลงานจากคณะอนุกรรมการจึงสามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้

• เมื่อผลงานผ่าน จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

• เมื่อผลงานไม่ผ่าน ท่านจะได้รับข้อความปฏิเสธ และสามารถยื่นทำรายการได้ใหม่ในภายหลัง

5. ชำระเงินค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งละ 1,500 บาท

6. จองรอบสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์

• เกณฑ์คะแนนการสอบสัมภาษณ์

• คะแนน 70/100 ขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต

• คะแนน 50-69/100 ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หรือทำรายงานทางวิชาการ ตาม่ที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด สามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนแทนได้

• คะแนนน้อยกว่า 50/100 สอบข้อเขียน ซึ่งจะกำหนดวิชาสอบโดยคณะอนุกรรมการฯ

7. [กรณีสัมภาษณ์ไม่ผ่าน] ทำรายงานฝึกอบรม หรือ สอบข้อเขียนตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด

• หากต้องทำรายงานฝึกอบรม จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง ชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

• หากสอบข้อเขียน จะต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านเกณฑ์ ชำระเงินค่าสอบข้อเขียนสามัญวิศวกร

8. รออนุมัติใบอนุญาตรอคณะกรรมการสภาวิศวกรพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต

9. ชำระเงินค่าใบอนุญาต จำนวน 3,500 บาท พร้อมส่วนต่างอายุสมาชิก

10. รอรับใบอนุญาต