กฎหมายน่ารู้

Law

 • ตรวจสอบภาพแผนที่แปลงที่ดินกรมที่ดินใน Google map กรอกข้อมูลโฉนด สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของคุณ

 • กฎการสร้างและต่อเติมบ้านข้อควรทราบก่อนการสร้างและต่อเติมบ้าน

 • การพกพาอาวุธปืนตามกฎหมาย การพกและนำพาอาวุธปืน ตามกฎหมาย

ใบอนุญาตการมีภรรยา

วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ให้ปลอดภัย ไม่ถูกสวมรอย

ปัจจุบัน ข้อมูลบัตรประชาชนถูกนำมาใช้รับสิทธิต่าง ๆ หรือเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์หลายรูปแบบ

ดังนั้น เราจึงควรระมัดระวัง และรอบคอบด้วย 5 วิธี ดังนี้

 1. ถ่ายหน้าบัตรประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียว และไม่ถ่ายหลังบัตร

 2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ ห้ามขีดทับใบหน้า

 3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า “ใช้เพื่อ…(เรื่องที่ทำ)…เท่านั้น” พร้อมเขียนสัญลักษณ์ # หรือ * ปิดหัว-ท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

 4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้สำเนาบัตรประชาชน

 5. เขียน “สำเนาถูกต้อง” พร้อมเซ็นชื่อรับรอง เพื่อยืนยันสำเนา และป้องกันการลบ

ขอบคุณ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับกฎหมาย

ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเหล่านี้ จากสังคมออนไลน์

 • สิทธิผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

 1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 5. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

 10. พ.ร.บ. สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันอย่างไร (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)

 11. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 12. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 13. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 14. มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 15. มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 16. ประกาศ ศธ. "การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560"
 17. ประกาศ ศธ. "การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551"

 18. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 19. ข้อบังคับคุรุสภา จรรญาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556

 20. กฎกระทรวง-การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation 2015

 21. นโยบาย หลักการ หลักเกณฑ์ของะบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน Accreditation-Policies

 22. คู่มือรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation Guide for Committee 2015

 23. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (TQR)

 24. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา

 1. แนวทางการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

 2. มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558

รัฐประหารในประเทศไทย