พระะราชบัญญัติ

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

มาตรฐานการอุดมศึกษา

พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. 2562

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

 1. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 5. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

 10. พ.ร.บ. สภาวิชาชีพ และ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา จะไปด้วยกันอย่างไร (รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)

 11. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 12. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

 13. แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

 14. มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 15. มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 16. ประกาศ ศธ. "การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560"
 17. ประกาศ ศธ. "การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551"

 18. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 19. ข้อบังคับคุรุสภา จรรญาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556

 20. กฎกระทรวง-การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation 2015

 21. นโยบาย หลักการ หลักเกณฑ์ของะบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน Accreditation-Policies

 22. คู่มือรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation Guide for Committee 2015

 23. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (TQR)

 1. แนวทางการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

 2. มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558