SITTHIKORN
Family

มงคลชีวิต "แทนใจแม่"

" สิ่งนี้ ที่แม่ให้ จากดวงใจ แม่สรรค์สร้าง

เป็นพร จากดวงมาน ด้วยแม่ห่วง จากปวงภัย

สามคำติดตัวลูก ได้พันผูก ทั้งกายใจ

ตราบจนชีวาวาย ไม่มีพราก จากพรธรรม "

ป้ายลายมือแม่ และเหรียญหลวงปู่แหวน

คล้องคอจนปัจจุบัน

ผู้มีคุณูปการแก่ครอบครัวสิทธิกรณ์