การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

สรุปสารสำคัญการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์ที่ประสงค์ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ควรรีบนำเสนอ เพราะตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ.นี้ ซึ่งผลงานจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม สรุปสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้

 1. เรื่องเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หากจบ ป.ตรี ต้องมีคุณสมบัติอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี ป.เอก ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือพ้นทดลองงาน

 2. เรื่องการสอน ต้องมีชั่วโมงสอนในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หากสอนร่วมหลายคน (Team teaching) ต้องแสดงหัวข้อที่ตนสอน รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 3. ผลงานของระดับ ผศ. ได้แก่ งานวิจัย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น จำนวน 1 รายการ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่องและผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตำรา หรือหนังสือ 1 เล่ม

 4. ผลงานของระดับ รศ.

  • วิธีที่ 1 ต้องมีผลงานอยู่ในระดับดี งานวิจัย 2 เรื่อง หรืองานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นจำนวน 1 รายการ หรือผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคม 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม

  • วิธีที่ 2 งานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ที่ต้องมีคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และดี 1 เรื่อง หรืองานวิจัยอย่างน้อยดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่นดี 1 เรื่อง หรือผลงานวิจัยดีมาก 2 เรื่อง และผลงานรับใช้สังคมดี 1 เรื่อง

5. ผลงานของระดับ ศ.

  • มีผลงานวิจัยดีมาก อย่างน้อย 5 เรื่อง และอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ หรืองานวิจัย 1 เรื่องระดับดีมาก และอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ และมีงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง

  • ต้องเผยแพร่ระดับนานาชาติ หรือผลงานรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง สำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ TCI กลุ่ม 1 ได้


ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนีรองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล