ตำแหน่งทางวิชาการ

มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

ความหมาย และการใช้ตำแหน่งทางวิชาการและคำนำหน้านามในการจัดทำเอกสารทางการ และการลงนาม การอ้างอิง

ตำแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการประจำ ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อหนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคำนำหน้านามอย่างอื่น ทั้งนี้ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถนำมาใช้เป็นคำนำหน้านามได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เห็นชอบ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536”

            ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วยให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ตำแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้ ส่วนในกรณีที่ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม ไม่สมควรใช้คำว่า “นาย” “นาง” “นางสาว” เป็นคำนำหน้านามพร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ

สำหรับตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามนั้น อาจใช้เป็นอักษรย่อ ดังนี้

ขอบคุณ

ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่

หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หนังสือจาก ก.พ.อ.


ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

หนังสือจาก ก.พ.อ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)


ขอบคุณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความกระจ่างและความชัดเจน ของเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิเคราะห์เกณฑ์เก่า สู่เกณฑ์ใหม่

ขอบคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง | ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล

(ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ มรภ.นครปฐม)

การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

สรุปสารสำคัญการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณาจารย์ที่ประสงค์ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ควรรีบนำเสนอ เพราะตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป จะต้องใช้เกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ.นี้ ซึ่งผลงานจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม สรุปสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ดังนี้

5. ผลงานของระดับ ศ.


ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนีรองศาสตราจารย์ ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล