การศึกษาในอดีต

หนังสือเรียนภาษาไทย ประถมศึกษา ปีที่ 1 - ปีที่ 6

ขอบคุณ ครูเชียงราย

วิทยาลัย 'ครูช่าง' แห่งแรกของประเทศไทย

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล