ข่าวการศึกษา

ข่าวในวงการศึกษา

การศึกษาคืออะไร

การเรียนรู้คืออะไร

ผลสัมฤทธิ์ และ ผลลัพธ์

Confort zone

ถิ่นอับเฉา


คนส่วนใหญ่มักดำรงตนตามสบาย มีความสุขกับถิ่นที่สุขกายสบายใจ

ในกรอบที่คุ้นชินของตน (comfort zone)

ไม่พร้อมที่จะออกเผชิญโลก เกรงกลัวและขาดความกล้าหาญ

ต่อความท้าทายใดใด (fear zone)

พวกเขาลืมไปว่า การหลุดพ้นจากความกลัว เป็นเส้นทางการเรียนรู้

และประสบการณ์ใหม่ (Learning zone)

สู่การเจริญเติบโตแห่งจิตวิญญาณและการงานทั้งปวง (growth zone)


การจมอยู่กับกรอบที่เคยชิน ด้วยความหวาดกลัวต่อความเป็นไปของสังคม

ย่อมไม่ต่างกับการดำรงอยู่ในถิ่นอับเฉา

เสมือนกบที่ไม่อาจสร้างศักยภาพที่ดีแก่ตนนอกกะลาได้

นับเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่ง ทั้งต่อตนเอง เยาวชน และสังคม

และจะเลวร้ายเป็นทวีคูณ หากพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับ

คุณครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา.


15 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ครูอ้วนพบเห็น

เพราะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จึงเจ็บปวด