วันครู

ขอกราบบูชาพระคุณครู ขอคุณพระคุ้มครองคุณครูทุกคน ให้อยู่ดีมีสุข มีกำลังกายใจ กำลังปัญญาที่กล้าแข็งต่อการสร้างประโยชน์แก่ศิษย์ สังคมและประเทศชาติ


ครู 8 คน ในชีวิตเรา

ครูคนที่ 1 แม่ สอนเราให้เป็นคนดี

ครูคนที่ 2 พ่อ สอนเราให้เป็นคนเก่ง

ครูคนที่ 3 ครู สอนเราให้อ่านออกเขียนได้

ครูคนที่ 4 เพื่อน สอนเราให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ครูคนที่ 5 คู่ครอง คนข้างกาย สอนเราให้ใช้ชีวิตร่วมกัน

ครูคนที่ 6 ลูก สอนเราให้รู้จักในการให้

ครูคนที่ 7 ศัตรู สอนเราให้รู้จักการอภัย

ครูคนที่ 8 ตัวเอง สอนเราให้ได้เรียนรู้ชีวิตจริง


คำสอนหลวงปู่แหวน สุจิ​ณ​โณ


รฤกพระคุณครู

คุณครูธรรมดาล้วน บอกเล่า

ครูดีอธิบายกล่าว ให้เห็น

ครูเลิศนั้นท่านเล่า แสดงให้ เห็นจริง

ครูเลิศประเสริฐเด่น ท่านให้ บันดาลใจ


ประพันธ์จากข้อคิดของ William Arthur Ward

16 มกราคม 2564