ประเทศไทย 2573

อนาคตของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?

ผลงานโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” ของ FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand จำนวน 6 เล่ม ต่อไปนี้