การศึกษาในอดีต

วิทยาลัย 'ครูช่าง' แห่งแรกของประเทศไทย

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล