วิชาหลักการบริหาร
Principle of Management

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุม

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

งานมอบหมาย

ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือการบริหารความหลากหลาย


(ส่งภายใน -)

 • งานมอบหมายที่ 1


ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือการบริหารความหลากหลาย


(ส่งภายใน -)

 • งานมอบหมายที่ 2