แบบประเมินบุคลิกภาพ

แบบประเมินบุคลิกภาพชุดนี้ เป็นแบบประเมินทางจิตวิทยาสำหรับนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน การแบ่งกลุ่มทีมงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนักศึกษากับผู้บรรยาย และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน