แบบประเมินบุคลิกภาพ

แบบประเมินชุดนี้ เป็นการประเมินบุคลิกภาพและจิตวิทยาของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างเรียน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนักศึกษากับผู้บรรยาย และระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง