วิชา
การวางแผนและการควบคุม
Planning and Control

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค์ นโยบายขององค์การ เทคนิค รูปแบบและกระบวนการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร หลักสำคัญในการวางแผนและควบคุมในการบริหารองค์การ ประเภทของการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร การวางแผนและควบคุมทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ แนวโน้มการวางแผนและควบคุมทางการบริหาร การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การประเมินผลการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือในการางแผน การประเมินผล และการควบคุมทางการบริหาร

หมวดวิชา : เฉพาะด้าน | กลุ่มวิชา : เอกบังคับ

626103 การวางแผนและควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Planning and Control)

726103 การวางแผนและควบคุมองค์การ (Management Planning and Control)

วันที่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565 | กลุ่ม M11

🔸ห้องเรียน กลุ่มไลน์

 1. ห้องเรียน :

  • Online (MS Teams) :
   รหัส
   v2anven

  • InClass: ห้อง 504

  • ปฏิทินห้องเรียนประจำสัปดาห์ Online-InClass

 2. ชื่อ/ลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ : การวางแผน-ควบคุม

คลิ๊ก หรือส่อง เพื่อร่วมกลุ่มไลน์

🔸วันสอบ

 1. สอบกลางภาค :

  • 28 สิงหาคม 2565
   08:30-10:30 น. (2 ชั่วโมง)

 2. สอบปลายภาค :

  • 25 กันยายน 2565
   12
   :00-15:00 น. (3 ชั่วโมง)

🔸สไลด์ประกอบการบรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก (7, 14, 21 สิงหาคม) :


สไลด์บรรยายภาคหลัง (28 สค. 4, 11,18 กันยายน) :

🔸งานมอบหมาย

 1. แบบสำรวจก่อนเรียน (Pre test)

 2. งานมอบหมายที่ 1

  • ตอบคำถาม บทที่ 1-6 (14 ข้อ)

  • เปิดดูคำถาม | ส่งคำตอบทาง MS Teams

  • ส่งภายใน : 27 สิงหาคม 2565

การทำงานที่มอบหมาย จะเขียนหรือจะพิมพ์ ก็ได้ แต่ …ถ้าเขียนด้วยลายมือตัวเอง จะแสดงถึงความตั้งใจ และช่วยให้การเรียนรู้/จดจำผ่านการเขียนได้ดีกว่า และได้คะแนนมากกว่า
 1. งานมอบหมายที่ 2

  • ตอบคำถาม บทที่ 7-13 (16 ข้อ)

  • เปิดดูคำถาม | ส่งคำตอบทาง MS Teams

  • ส่งภายใน : 24 กันยายน 2565

การทำงานที่มอบหมาย จะเขียนหรือจะพิมพ์ ก็ได้ แต่ …ถ้าเขียนด้วยลายมือตัวเอง จะแสดงถึงความตั้งใจ และช่วยให้การเรียนรู้/จดจำผ่านการเขียนได้ดีกว่า และได้คะแนนมากกว่า
 1. แบบสำรวจหลังเรียน (Post test)

  • ตอบแบบสำรวจ เฉพาะ นศ. กับผู้สอน (ตอบทันทีหลังสอบปลายภาค)

  • ตอบแบบสำรวจ ตามวันเวลา และช่องทางที่คณะกำหนด (ก่อนวันประกาศผลการสอบปลายภาค)

🔸หนังสือประกอบการบรรยาย

 • หนังสือเรียนหลัก วิชาการวางแผนและการควบคุม (PC Textbook)

การบริหาร (Administration)

 • การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น

 • กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • กระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การจัดการ (Management)

 • กระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยคน และทรัพยากร
  ขององค์การ