วิชา
การวางแผนและการควบคุม
Planning and Control

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

แนวความคิดเรื่องวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ กระบวนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลู่ทางในการตัดสินใจ การกำหนดแผนการดำเนินงาน การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน การประเมินผลและการควบคุม เช่น การสร้างระบบข่ายงาน

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

สไลด์บรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก
(ก่อนสอบกลางภาค)


สไลด์บรรยายภาคหลัง
(หลังสอบกลางภาค)

งานมอบหมาย

ตอบคำถาม บทที่ 1-6 (14 ข้อ)
(ส่งภายใน -)


ตอบคำถาบทที่ 7-13 (16 ข้อ)
(ส่งภายใน -)

หนังสือประกอบการบรรยาย

 • หนังสือเรียนหลัก วิชาการวางแผนและการควบคุม
  (PC Textbook)