วิชาพฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ คนกับองค์การ องค์การกับองค์การ โดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรม และการนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทำงาน รวมทั้งพฤติกรรมระดับองค์การ ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) :
  -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

สไลด์บรรยาย

งานมอบหมาย

ตอบคำถาม (ส่งภายใน -)

 • ข้อคำถาม และส่งงาน บทที่ 1

 • ข้อคำถาม และส่งงาน บทที่ 2

หนังสือประกอบการบรรยาย

 • หนังสือเรียนหลัก วิชาพฤติกรรมองค์การ
  (OB Textbook)

 • หนังสืออ่านนอกเวลา วิชาพฤติกรรมองค์การ
  (OB Sup
  plement Textbook)