วิชาระบบสารสนเทศ
Information System

รหัสวิชา (Course Code)

526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
626102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

🔸ห้องเรียน กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

🔸วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

🔸สไลด์บรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก
(ก่อนสอบกลางภาค)


สไลด์บรรยายภาคหลัง
(หลังสอบกลางภาค)

🔸งานมอบหมาย

ตอบคำถาม บทที่ 1-6 (14 ข้อ)
(ส่งภายใน -)


ตอบคำถาม บทที่ 7-13 (16 ข้อ)
(ส่งภายใน -)

🔸หนังสือประกอบการบรรยาย

สนับสนุนรายวิชา

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System in Decision making)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information Systems)

การบริหาร (Administration)

 • การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น

 • กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • กระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การจัดการ (Management)

 • กระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยคน และทรัพยากร
  ขององค์การ

แนวทางการสอบกลางภาค และการประเมินผล แบบปากเปล่า

1 นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเองกลุ่มละ 4 คน

2 เนื้อหาการสอบ

(1) จากบทเรียน 1-3

(2) จากคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง ที่อาจารย์เตรียมให้

4 สมาชิกในกลุ่ม จะช่วยกันตอบ หากมีความเห็นไม่ตรงกัน หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้ให้คำตอบสุดท้าย

5 การประเมินผลการสอบ 25 คะแนน วัดจาก

(1) ความรู้จากการอ่านและฟังคลิป 5 คะแนน

(2) ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 5 คะแนน

(3) การนำความรู้ไปใช้งานจริง 5 คะแนน

(4) ความพร้อม/ร่วมมือกันในกลุ่ม 10 คะแนน

6 สมาชิกทุกคนในกลุ่มที่มาในวันสอบ จะได้คะแนนเท่ากันทุกคน

7 ผู้ขาดสอบครั้งนี้ ต้องเขียนรายงานสรุปด้วยลายมือตนเอง ตามรายการข้อ 5 (วงเล็บที่ 1-3) ทั้ง 5 เรื่อง ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบ โดยจะได้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน

ทำ pdf ไฟล์ ส่งที่ thongchais@sau.ac.th