วิชาระบบสารสนเทศ
Information System

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  29 สิงหาคม 2564
  เวลา 11:30-13:30 .

 • สอบปลายภาค
  26 กันยายน 2564
  เวลา 16:00-19:00 .

งานมอบหมาย

ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือระบบสารสนเทศ


(ส่งภายใน เสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564)

ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือระบบสารสนเทศ


(ส่งภายใน เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564)

หนังสือประกอบการบรรยาย

สนับสนุนรายวิชา

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System in Decision making)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information Systems)