วิชาระบบสารสนเทศ
Information System

นักศึกษา ควรทำแบบประเมินนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และกิจกรรมระหว่างเรียน

(ไม่บังคับ)

รหัสวิชา (Course Code)

526109 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
626102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ การวางกลยุทธ์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักการคลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • วันเวลาเรียน
  วันอาทิตย์
  เริ่ม 9 มกราคม-27 กุมภาพันธ์ 2565
  เวลา 13:45 น. - 19:00 น.

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : 36o9wyc
  InClass: 503 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 5

 • กลุ่มไลน์ (ใช้สื่อสารทั่วไป และการสอบออนไลน์)
  ระบบสารสนเทศ 2/2564

วันสอบ

 • สอบกลางภาค (Midterm)
  30 มกราคม 2565
  - ทบทวนอิสระ
  11:30-13:30 .
  -
  สอบปากเปล่า 16:30-19:00 น.
  ** ดูรายละเอียดแนวทางการสอบกลางภาค และการประเมินผลแบบปากเปล่า ที่แถบรายการด้านล่าง **

 • สอบปลายภาค (Final)
  27 กุมภาพันธ์ 2565
  -
  ทบทวนอิสระ 09:40-11:20 น.
  - สอบข้อเขียน
  16:00-19:00 .

งานมอบหมาย

ให้นักศึกษาทุกคน ...

 1. เลือก บทความและกรณีศึกษา (CaseStudy) ที่สนใจ จากเมนู ความรู้นอกห้องเรียนจากเว็บไซต์นี้

 2. เสนอหัวข้อรายงานบทความที่เลือก (ไม่ซ้ำกับเพื่อน นศ. คนอื่น)

 3. อ่าน/จัดทำสรุปสาระที่ได้ 3 ประเด็น ต่อไปนี้

  • ความรู้ที่ได้ จากบทความที่เลือก

  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ หากนำไปใช้ในหน้าที่การงาน หรือชีวิตประจำวัน

  • แนวทางการประยุกต์ ต่อยอดความรู้ และการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำไปใช้ประโยชน์

 1. ส่งรายงานสรุป
  รูปแบบชื่อไฟล์
  <รหัสนศ-ชื่อนศ-ชื่อบทความ.pdf> เช่น 6132C10015-น้ำหนึ่ง-แนวคิด Makoto Marketing.pdf

ส่งภายใน เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

บทที่ 1, 9
และสารบัญ

หนังสือประกอบการบรรยาย

สนับสนุนรายวิชา

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System in Decision making)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information Systems)

แนวทางการสอบกลางภาค และการประเมินผล แบบปากเปล่า

1 นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเองกลุ่มละ 4 คน

2 เนื้อหาการสอบ

(1) จากบทเรียน 1-3

(2) จากคลิปวิดีโอ 5 เรื่อง ที่อาจารย์เตรียมให้

4 สมาชิกในกลุ่ม จะช่วยกันตอบ หากมีความเห็นไม่ตรงกัน หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้ให้คำตอบสุดท้าย

5 การประเมินผลการสอบ 25 คะแนน วัดจาก

(1) ความรู้จากการอ่านและฟังคลิป 5 คะแนน

(2) ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 5 คะแนน

(3) การนำความรู้ไปใช้งานจริง 5 คะแนน

(4) ความพร้อม/ร่วมมือกันในกลุ่ม 10 คะแนน

6 สมาชิกทุกคนในกลุ่มที่มาในวันสอบ จะได้คะแนนเท่ากันทุกคน

7 ผู้ขาดสอบครั้งนี้ ต้องเขียนรายงานสรุปด้วยลายมือตนเอง ตามรายการข้อ 5 (วงเล็บที่ 1-3) ทั้ง 5 เรื่อง ภายใน 1 สัปดาห์หลังการสอบ โดยจะได้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 15 คะแนน

ทำ pdf ไฟล์ ส่งที่ thongchais@sau.ac.th