วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

🔸ห้องเรียน กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

🔸วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

🔸สไลด์บรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก
(ก่อนสอบกลางภาค)สไลด์บรรยายภาคหลัง
(หลังสอบกลางภาค)


🔸งานมอบหมาย

ตอบคำถาม บทที่ 1-6 (14 ข้อ)
(ส่งภายใน -)


ตอบคำถาม บทที่ 7-13 (16 ข้อ)
(ส่งภายใน -)

🔸หนังสือประกอบการบรรยาย

 1. แนวคิด HRM

 2. ขอบเขตและหน้าที่ HRM

 3. การวิเคราะห์งาน

 4. การวางแผนและการจัดการหาบุคลากร

 5. การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์

 6. การฝึกอบรมและการพัฒนา

 7. การประเมินการปฏิบัติงาน

 8. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

 9. ค่าตอบแทนปกติ

 10. ค่าตอบแทนพิเศษ

 11. ประโยชน์และบริการ

 12. สุขภาพและความปลอดภัย

 13. ความสัมพันธ์ในงาน

 14. แรงงานสัมพันธ์

การบริหาร (Administration)

 • การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น

 • กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • กระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การจัดการ (Management)

 • กระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยคน และทรัพยากร
  ขององค์การ