วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

Block 1/ 2564

สอนโดย อ.อรสา สภาพพงษ์

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 524001 หลักการบริหาร

แนวความคิด หลักการ ลักษณะบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  MS Teams: skvsvzx

 • กลุ่มไลน์
  624101 B2 H21 1/2564

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น

 • สอบปลายภาค
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00-15.00 น.

สไลด์บรรยาย

มีการจัดลำดับเนื้อหาใหม่

ตัวเลขบท อาจไม่ตรงตามจริง ให้ยึดหัวข้อเรื่องเป็นสำคัญ

สไลด์บรรยายภาคแรก
(ก่อนสอบกลางภาค)

สไลด์บรรยายภาคหลัง
(หลังสอบกลางภาค)

งานมอบหมาย

 • ให้เลือกหัวข้อเรื่องทำรายงาน ตามบทเรียน ตามความถนัด ไม่บังคับ แต่บทต้องไม่ซ้ำกัน

หนังสือประกอบการบรรยาย

 1. แนวคิด HRM

 2. ขอบเขตและหน้าที่ HRM

 3. การวิเคราะห์งาน

 4. การวางแผนและการจัดการหาบุคลากร

 5. การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์

 6. การฝึกอบรมและการพัฒนา

 7. การประเมินการปฏิบัติงาน

 8. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

 9. ค่าตอบแทนปกติ

 10. ค่าตอบแทนพิเศษ

 11. ประโยชน์และบริการ

 12. สุขภาพและความปลอดภัย

 13. ความสัมพันธ์ในงาน

 14. แรงงานสัมพันธ์