วิชาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

หมวดวิชา : เฉพาะด้าน  |  กลุ่มวิชา : เอกบังคับ

624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

🔸 วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2566  
🔸 เวลา 13:45 น. - 19:00 น. 

คลิก-ส่อง
ร่วมกลุ่มไลน์

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

🔸 624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาบังคับก่อน: 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ 

🔸 724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาบังคับก่อน: 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศสำคัญสำหรับการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเลือกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานการใช้เทคโนโลยี  Google drive เก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อสนับสนุนการทำงานนอกสถานที่ การใช้เครื่องมือห้องประชุมออนไลน์ การฝึกทำระบบการนัดหมายปฏิทินออนไลน์ การฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ MobileApplication เพื่อสนับสนุนการวางแผน การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางสถิติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

🔸ห้องเรียน กลุ่มไลน์

🔸วันสอบ

🔸งานมอบหมาย


 4. งานมอบหมาย เทคโนโลยี Google Drive

ให้นักศึกษาสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ที่นักศึกษาสนใจ ด้วย Google form โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

การส่งงาน 

7.1 ส่งลิงก์แบบประเมิน

7.2 แคปหน้าจอ ผลการรายงานการตอบกลับ จากสเปรคชีต

7.3 ส่ง 7.1 และ 7.2 ไปที่ thongchai@birdkm.com ภายในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 

เงื่อนไขการให้คะแนนงานนี้

🔸หนังสือประกอบการบรรยาย 

สนับสนุนรายวิชา

🔸ประเมินการสอน และการจัดการศึกษา