วิชาระบบสารสนเทศฯ ทรัพยากรมนุษย์

หมวดวิชา : เฉพาะด้าน | กลุ่มวิชา : เอกบังคับ

624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

🔸 วันที่ 5 มีนาคม - 30 เมษายน 2566
🔸 เวลา 13:45 น. - 19:00 น.

คลิก-ส่อง
ร่วมกลุ่มไลน์

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

🔸 624109 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิชาบังคับก่อน: 624101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทของหน่วยงานด้านบุคลากรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การ การกำหนดคุณสมบัติและความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน การจ้าง การฝึกอบรม และการกำหนดภาระงานให้กับพนักงาน เป็นต้น ระบบการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกระบวนการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ

🔸 724109 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาบังคับก่อน: 720103 การจัดองค์การและทุนมนุษย์

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศสำคัญสำหรับการวางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเลือกและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานการใช้เทคโนโลยี Google drive เก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อสนับสนุนการทำงานนอกสถานที่ การใช้เครื่องมือห้องประชุมออนไลน์ การฝึกทำระบบการนัดหมายปฏิทินออนไลน์ การฝึกปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ MobileApplication เพื่อสนับสนุนการวางแผน การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทางสถิติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

🔸ห้องเรียน กลุ่มไลน์

 1. ห้องเรียน:

 2. กลุ่มเรียน:

  • H21 (HR ภาคสมทบ-วันอาทิตย์)

 3. กลุ่มไลน์:

🔸วันสอบ

 1. สอบกลางภาค (Midterm Exam.)

  • 26 มีนาคม 2566
   11:30 - 13:30
   น. (2 ชั่วโมง)

  • 16:30 - 19:00 น. พูดคุย-เรียนต่อหลังสอบ

 2. สอบปลายภาค (Final Exam.)

  • 9:40 - 11:20 น. พูดคุย-เรียนก่อนสอบ

  • 30 เมษายน 2566
   16:00 - 19:00 น. (3 ชั่วโมง)

🔸สไลด์บรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก :

สไลด์บรรยายภาคหลัง :

 • บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • บทที่ 8 การจัดการฐานข้อมูล

 • บทที่ 9 การสื่อสารสารสนเทศ

 • บทที่ 10 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

🔸งานมอบหมาย

 1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test)


 2. งานมอบหมายที่ 1


การทำงานที่มอบหมาย จะเขียนหรือจะพิมพ์ ก็ได้ แต่ …ถ้าเขียนด้วยลายมือตัวเอง จะแสดงถึงความตั้งใจ และช่วยให้การเรียนรู้/จดจำผ่านการเขียนได้ดีกว่า และได้คะแนนมากกว่า
 1. งานมอบหมายที่ 2


การทำงานที่มอบหมาย จะเขียนหรือจะพิมพ์ ก็ได้ แต่ …ถ้าเขียนด้วยลายมือตัวเอง จะแสดงถึงความตั้งใจ และช่วยให้การเรียนรู้/จดจำผ่านการเขียนได้ดีกว่า และได้คะแนนมากกว่า
 1. แบบทดสอบหลังเรียน (Post test)


🔸หนังสือประกอบการบรรยาย

สนับสนุนรายวิชา

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System in Decision making)

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Information Systems)

 • การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Information Technology for Human Resource Management)