วิชา
การบริหารความหลากหลาย
Diversity Management

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

วิชาบังคับก่อน: หลักการบริหาร

การบูรณาการความแตกต่างและความหลากหลายอันเกิดจากพนักงานเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การ ความหลากหลาย เช่น ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาประสบการณ์และสภาพครอบครัวของพนักงาน อายุ วัฒนธรรม เพศ และความสามารถของแต่ละคน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้ สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่

ห้องเรียน-กลุ่มไลน์

 • ห้องเรียน
  Online (MS Teams) : -
  InClass: -

 • กลุ่มไลน์
  -

วันสอบ

 • สอบกลางภาค
  -

 • สอบปลายภาค
  -

สไลด์บรรยาย

สไลด์บรรยายภาคแรก
(ก่อนสอบกลางภาค)


สไลด์บรรยายภาคหลัง
(หลังสอบกลางภาค)

งานมอบหมาย

ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือการบริหารความหลากหลาย
(ส่งภายใน -)

 • งานมอบหมายที่ 1


ตอบคำถามท้ายบท จากหนังสือการบริหารความหลากหลาย
(ส่งภายใน -)

 • งานมอบหมายที่ 2

หนังสือประกอบการบรรยาย

 • หนังสือเรียนหลัก วิชาการบริหารความหลากหลาย
  (DM Textbook)