สารสนเทศนักศึกษา

Classroom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Prof. THONGCHAI Sitthikorn

การบริหาร (Administration)

  • การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น

  • กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • กระบวนการทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่างๆ นั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การจัดการ (Management)

  • กระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยคน และทรัพยากร
    ขององค์การ