สารสนเทศนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สิทธิกรณ์
Prof. THONGCHAI Sitthikorn

รายการต่อไปนี้ คือรายวิชาที่บรรยายโดย ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ประกอบด้วย
| คำอธิบายรายวิชา | ห้องเรียน-กลุ่มเรียน | สไลด์บรรยาย | หนังสือ | แบบฝึกหัด | วัน-เวลาสอบ |โดยคลิ๊กเลือกที่ภาพปกรายวิชาที่ต้องการ

ระบบสารสนเทศ

Information System

พฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior

การวางแผน
และการควบคุม

Planning & Control

การบริหาร
ความหลากหลาย

Diversity Management

หลักการบริหาร

Principle of Management

ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดลอง สำหรับผู้เริ่มต้น

Computer System for Beginner

ทฤษฎีระบบคอมพิวเตอร์

BEST SELLER
ศูนย์หนังสือจุฬา 2541

ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์