หนังสือสวดมนต์

เรื่องเล่าชาวพุทธ

ชาวพุทธ อย่าหยุดศรัทธา

เห็นความเสื่อมถอยในศีลธรรมจรรยาของผู้ที่ควรเป็นแบบอย่างของสังคมแล้ว ชาวพุทธอย่าด่วนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเด็ดขาด เพราะจะเป็นการหันหลัง ให้กับเส้นทางพ้นทุกข์ของเราเอง

ความเสื่อมที่ปรากฏ ล้วนเพราะความโลภ โกรธ หลง เกาะกินและเบี่ยงเบนจิตใจกัน

เราทราบดีว่า ศูนย์กลางแก่นแท้แห่งศรัทธาของชาวพุทธนั้น คือพระพุทธเจ้า และคำสอนสู่การพ้นทุกข์ ส่วนพระสงฆ์ ผู้ยึดถือมั่นในพระธรรมวินัย ประกอบเป็นกิจของสงฆ์ 3 ประการ ได้แก่ (1) การศึกษา (2) การปฏิบัติตน และ (3) การเผยแผ่สืบทอด พระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ที่พวกเราควรกราบไหว้เคารพศรัทธา

แม้เป็นกิจของสงฆ์ แต่พวกเราเหล่าคนนอกวัด ก็สามารถยึดถือปฏิบัติ ให้ผู้คนเคารพนับถือศรัทธาได้เช่นกัน

ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตนตามแนวกิจของสงฆ์ ย่อมไร้คนเคารพนับถือ แม้จะปลงผม ห่มเหลือง เรืองรองในสังกัดวัด ก็ไม่อาจให้ใครนับเขาเป็นพระสงฆ์ได้ เพราะพวกเขา ไม่ต่างจากปุถุชน ผู้มากหลายด้วยกิเลส ทั้งไม่สมควรแม้จะเรียกว่า สมมติสงฆ์ เสียด้วยซ้ำ

หยุดศรัทธาที่รูปแบบ แล้วหันหาแก่นแท้แห่งธรรม อันเป็นข้อปฏิบัติอันประเสริฐกันเถิด ความเสื่อมศรัทธา จะได้ไม่กล้ำกรายในใจเรา


ธงชัย สิทธิกรณ์

กุมภาพันธ์ 2559

บุคคล 6 ประเภท

1. ผู้มีปัญญาดังหม้อคว่ำ ได้แก่ ผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับฟัง เสมือนหม้อคว่ำ ที่ไม่อาจรองรับน้ำได้เลย

2. ผู้มีปัญญาดังหน้าตัก ได้แก่ ผู้ที่รับฟังหรือพอเข้าใจได้ แต่หลังจากนั้นก็ลืมหมด เสมือนผู้ที่กำลังนั่งกินขนมที่วางอยู่บนตัก เมื่อเผลอตัวลุกขึ้น ขนมก็หล่นลงพื้นหมด

3. ผู้มีปัญญามาก ได้แก่ ผู้รับฟัง เข้าใจ และจำได้ เสมือนหม้อหงายรองรับน้ำได้ทั้งหมด

อวกุชชิตสูตร (20/469)

พระศาสนา นัยแห่งพระ กับ ศาสนา

... อีกอย่างหนึ่งคือ การฝากศาสนาไว้กับพระ

ชาวพุทธเป็นจำนวนมากทีเดียว ชอบฝากพระศาสนาไว้กับพระอย่างเดียว แทนที่จะถือตามคติของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระศาสนานั้นอยู่ด้วยบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะต้องช่วยกัน


ทีนี้ พวกเรามักจะมองว่า พระศาสนาเป็นเรื่องของพระ บางทีเมื่อมีพระประพฤติไม่ดี ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่อยากนับถือแล้วพุทธศาสนา อย่างนี้ก็มี แทนที่จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเรา พระองค์นี้ประพฤติไม่ดีเราต้องช่วยกันแก้ ต้องเอาออกไป แทนที่จะคิดอย่างนั้น กลับกลายเป็นว่าเรายกศาสนาให้พระองค์นั้น เหมือนโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นบ้านของเรา แทนที่จะรักษาสมบัติของเรา กลับยกสมบัตินั้นให้โจรไปเสีย


พระองค์ที่ไม่ดีก็เลยดีใจ กลายเป็นเจ้าของศาสนา

เรายกให้ แล้วบอกไม่เอาแล้วศาสนานี้ เป็นอย่างนี้ก็มี นี่เป็นทัศนคติที่ผิด


ชาวพุทธเราทั่วไปไม่น้อยมีความคิดแบบนี้ ทำเหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระ

เราก็ไม่ต้องรู้ด้วย ...


สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม


(ธงชัย สิทธิกรณ์ : หัวเรื่อง)

ธันวาคม 2559