ตรัสรู้

สิ่งสำคัญยิ่งในการบังเกิด "พระพุทธเจ้า" บนโลก คือ "ธรรมะ" ที่พระองค์ทรงตรัสรู้อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้ชี้แนะแก่มนุษย์ (ศีล คือ ข้อห้าม ธรรมะ คือ ข้อปฏิบัติ) มิฉนั้นคนเราอาจไม่รู้จักหนทางแห่งการปฎิบัติธรรม เพื่อล่วงพ้นความทุกข์เป็นแน่ องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองวันวิสาขบูชา ให้เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ. 2542

ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ ในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชน พึงปฎิบัติ

ผู้ใดทำได้ดังที่กล่าว ถือเป็นพุทธบูชาเป็นศิริมงคลแก่ตน เป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์ที่ควรนำมาปฎิบัติ ได้แก่ ความกตัญญู รู้คุณ ความไม่ประมาท มีสติตลอดเวลา คิดอะไร พูดอะไร ทำอะไร ต้องมีสติ เพราะสติ คือการระลึกได้ การระลึกได้อยู่เสมอ ช่วยให้ไม่ประมาท รวมถึงยึดมั่นในอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ประกอบด้วย

ปฎิบัติหลักธรรมนี้ให้ทั่วถึงกันเถิด เพื่อความสงบสุขแห่งตน ครอบครัว และสังคม